O nás

VÝROČNÁ SPRÁVA 2021


PROFIL COOP JEDNOTY SLOVENSKOCOOP Jednota Slovensko je najstarším obchodným systémom na  Slovensku. V  roku 1845 založil Samuel Jurkovič prvé družstvo na Slovensku (Spolok gazdovský) a v roku 1869 založil Samuel Ormis v Revúcej prvý Potravný spolok – predchodcu družstevného maloobchodu. Odvtedy jeho kontinuita nebola prerušená a prešiel mnohými zmenami, až sa vyprofiloval na tradičný moderný maloobchod – COOP Jednotu.


Maloobchodný obrat skupiny COOP Jednota za obdobie 2017 - 2021 (v mld. eur)


Základné údaje

Obchodné meno: COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo

Vznik a vývoj:

  29. 11. 1968 – vznik Slovenského zväzu spotrebných družstiev

  29. 1. 2002 – zlúčenie Slovenského zväzu spotrebných družstiev, družstvo so spoločnosťou COOP CENTRUM, a.s.

• 7. 3. 2002 – zmena obchodného mena na COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo

Právna forma: družstvo

• COOP Jednota Slovensko je zapísaná v obchodnom registeri Okresného súdu Bratislava I, odd. Dr., vl. č. 218/B (http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=185&SID=2&P=0)

• Počet členov k 31. 12. 2021: 30 spotrebných družstiev


Poslanie

Zabezpečovať spoločenskú a ekonomickú prosperitu družstva a jeho členov – vytvárať a poskytovať COOP Jednotám ako svojim členom nástroje a riešenia na udržanie a zvyšovanie trhového podielu. 

Ochraňovať práva a záujmy členov družstva

Zastupovať členov voči orgánom a inštitúciám v Slovenskej republike, ako i v zahraničí a presadzovať ich záujmy.

 

Vízia

COOP Jednota Slovensko chce dôsledným napĺňaním svojho poslania zabezpečovať, aby si skupina COOP Jednota udržala svoju pozíciu najväčšieho domáceho obchodného reťazca na trhu a pozíciu kľúčového predajcu potravín na Slovensku s najvyšším podielom slovenských potravín na pultoch predajní COOP Jednota.

 

Strategické ciele

• Zastrešiť spoločné procesy a zabezpečovať ich jednotne pre všetkých členov

• Zjednotiť nákup, distribúciu a predaj ovocia a zeleniny

• Modernizovať maloobchodnú sieť

• Rozširovať funkcionalitu logistických centier

• Podporovať predaj domácej produkcie

• Posilňovať Corporate Identity


Zdieľané hodnoty

Spokojný zákazník je najvyššou uznávanou hodnotou celého systému a tomu podriaďujeme všetky naše ciele, poslanie a nástroje.

Tvorivý a spokojný zamestnanec je základom napĺňania cieľov a poslania systému COOP Jednota.

Dôvera obchodných partnerov, serióznosť obchodných vzťahov a vzájomná výhodnosť kontraktov je zárukou úspešného podnikania.


Výkony skupiny COOP Jednota a trhová pozícia

V roku 2021 dosiahli regionálne COOP Jednoty prevádzkujúce predajne pod značkou COOP Jednota celkový maloobchodný obrat vo výške 1,620 mld. eur. V porovnaní s rokom 2020 to bolo viac o 3 %.

Tržby COOP Jednôt z predaja tovaru a vlastných výrobkov boli vo výške 1,371 mld. eur, čo predstavuje medziročný nárast o 2,9 %.

Logistické centrá skupiny COOP Jednota dosiahli tržby v celkovej výške 0,619 mld. eur, čo bolo o 0,6 % menej ako v roku 2020.

Súhrnné tržby skupiny COOP Jednota z maloobchodnej a veľkoobchodnej činnosti v roku 2021 boli vo výške 1,990 mld. eur a v porovnaní s rokom 2020 vzrástli o 1,8 %.

Spotrebné družstvá v roku 2021 otvorili pre zákazníkov celkom 16 predajní po celom Slovensku. Skupina COOP Jednota si udržala trhovú pozíciu lídra v predaji potravín medzi maloobchodnými reťazcami aj napriek tomu, že expanzia konkurencie nebola pandémiou významne poznačená.

Tak ako aj v predchádzajúcich rokoch, ani v roku 2021 skupina COOP Jednota nepoľavila z dlhodobého trendu ponúkať svojim zákazníkom najviac potravín od slovenských výrobcov. Ich podiel na pultoch predajní COOP Jednota je 63 – 71 % a je jednoznačne najvyšší v porovnaní s ostatnými maloobchodnými reťazcami.


Výročné správy

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007