Nadácia COOP Jednota

História

Nadácia vznikla v roku 2001 so zámerom cielene pomáhať vo verejnoprospešných oblastiach. Jej zakladateľom je COOP CENTRUM, a. s., historický predchodca spotrebného družstva COOP Jednota Slovensko, člena reťazca COOP Jednota, ktorého história siaha až do polovice 19. storočia. Nadácia svojou činnosťou nadväzuje na základné stavebné kamene družstevníctva, medzi ktoré patrí predovšetkým vzájomná pomoc a podpora miestneho rozvoja. Počas existencie nadácie boli príspevky získané od darcov investované do nákupu prístrojov pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia, do podpory športu v školách, do pomoci postihnutým oblastiam počas povodní a živelných pohrôm, do rozvoja lokálnych komunít v obciach a mestách, a v neposlednom rade do finančných príspevkov jednotlivcom, rodinám a neziskovým organizáciám starajúcim sa o choré deti a mladých ľudí. Všetky činnosti nadácie prebiehali v celoslovenskej pôsobnosti.

Podporujeme

Nadačný program Sociálna pomoc vznikol hneď v prvom roku založenia nadácie a prebieha dodnes. Hlavnými adresátmi subvencií v tejto oblasti sú deti a mladí ľudia s vrodenými chorobami, v menšej miere aj neziskové organizácie, venujúce sa zlepšovaniu kvality života ťažko chorých detí a mladých ľudí.

Nadácia COOP Jednota podporuje slovenské zdravotníctvo, pričom si dáva za cieľ skvalitniť liečebné procesy čo najväčšiemu počtu pacientov. Prostredníctvom nákupu lekárskych prístrojov pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia sa snaží komplexne zlepšovať kvalitu života ľudí odkázaných na lekársku starostlivosť.

Ďalšou oblasťou nadačnej činnosti je podpora miestneho rozvoja vo forme finančných grantov investovaných do drobných lokálnych projektov realizovaných v slovenských obciach a mestách. Nadácia prostredníctvom Programu podpory lokálnych komunít podporuje kultúrne, športové a vzdelávacie inštitúcie v regiónoch a v širších súvislostiach aj rozvoj obcí a spokojnosť ich obyvateľov.

Hodnoty

Nadácia COOP Jednota opiera svoju činnosť o tri základné piliere:

Spolupatričnosť a vzájomná podpora

Prostredníctvom svojich programov sa Nadácia COOP Jednota snaží napĺňať myšlienku vzájomnej pomoci, ktorá je podstatou družstevného podnikania.

Kultúra a tradície

Nadácia COOP Jednota si ako inštitúcia s dlhou históriou uvedomuje dôležitosť zachovania tradícií a šírenia slovenskej kultúry.

Človek a zdravie

Zdravie je to najcennejšie, čo človek má, preto nadácia na pravidelnej báze prispieva k lepšej a zdravšej budúcnosti.

Kontaktné údaje
Kontakt Nadácia COOP Jednota Bajkalská 25, 82718 Bratislava Tel.: 02/58 233 233 nadacia@coop.sk IČO: 30789214
Orgány nadácie
SPRÁVNA RADA Ing. Ján Bilinský, predseda Správnej rady nadácie
Členovia: Ing. Július Belovič, Ing. František Hric, Ing. Miroslav Janík, Ing. Ján Šlauka, Ing. Jozef Vahančík
DOZORNÁ RADA Ing. Štefan Mácsadi, predseda Dozornej rady nadácie
Členovia: Ing. Štefan Bujňák, Ing. Ivan Bzdúšek, Ing. Ján Koza, Ing. Ľudovít Kulcsár, Ing. Peter Tužinský
SPRÁVCA NADÁCIE Ing. Renáta Muchová