Etický kódex - kariéra

Spoločensky zodpovedné podnikanie spotrebných družstiev systému COOP Jednota stojí na týchto hodnotách:

S úctou k zákazníkovi Spokojný zákazník je najvyššou hodnotou, ktorej podriaďujeme všetky ostatné ciele.

Korektne k zamestnancom Spokojný a tvorivý zamestnanec predstavuje základ, vďaka ktorému je možné napĺňať ciele a poslanie systému COOP Jednota.

Eticky k podnikateľskému prostrediu Dodržiavanie etických noriem predstavuje základ dlhodobo udržateľného podnikateľského prostredia. Preto aktívne budujeme a podporujeme transparentné vzťahy a etickú hospodársku súťaž.

Dôveryhodne k obchodným partnerom Seriózne obchodné vzťahy a obojstranne výhodná spolupráca sú pre nás zárukou etického a úspešného podnikania. Preto so všetkými obchodnými partnermi udržiavame rovnocenné vzťahy.

Čestne ku konkurencii Podnikateľské správanie v súlade s dobrými mravmi je pre nás základnou hodnotou. Preto rešpektujeme a dodržiavame pravidlá etickej hospodárskej súťaže.

Ústretovo voči spoločnosti Záleží nám na priaznivej celospoločenskej klíme a pokroku. Preto vyvíjame činnosti, ktorými podporujeme vybrané sociálne skupiny a oblasti spoločenského života.

Zodpovedne k životnému prostrediu Neustále skvalitňujeme naše služby, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je ochrana životného prostredia.

Kompletné znenie etického kódexu Čítaj