Program podpory lokálnych komunít

Späť


Program podpory lokálnych komunít

Úvod


Spoločenská zodpovednosť, nezištnosť a dobrovoľníctvo boli odjakživa úzko späté s družstevníctvom. Záleží nám na tom, aby sa Vám v regiónoch lepšie žilo, preto sme z vďaky za Vašu dôveru odštartovali projekt zameraný na podporu rozvoja miest a obcí Slovenska. O pridelenie grantu v maximálnej výške 6 000 € môžu žiadať orgány miestnej samosprávy, vzdelávacie inštitúcie (vrátane škôl a materských škôlok), združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a mimovládne organizácie. Prvotný výber projektov zo všetkých prihlásených za daný región je v kompetencii regionálnej COOP Jednoty. O víťazných projektoch rozhodujú spotrebitelia hlasovaním v príslušnej regionálnej predajni COOP Jednota.

CIEĽ 

Naším zámerom je podporiť účasť občanov na miestnom a regionálnom rozvoji formou drobných stavieb, ako sú komunitné záhrady, altánky, prístrešky, autobusové zastávky, vonkajšie športové ihriská, detské ihriská. Podporujeme výsadbu a udržiavanie zelene, propagáciu tradícií Slovenska, podieľame sa na podpore lokálnych športových klubov, budovaní turistických trás a cyklotrás.

VÍŤAZI

Do štvrtého ročníka prihlásili desiatky subjektov množstvo atraktívnych projektov, o víťazoch, ktorí si rozdelili grant vo výške 156 000 eur, rozhodla verejnosť. 

Zoznam víťazných projektov štvrtého ročníka.