GDPR - Politika spracúvania osobných údajov

PRÍLOHA č. 2

k Všeobecným pravidlám používania WEBOVÝCH stránok

 

GDPR - Politika spracúvania osobných údajov

 

platná pre prevádzku všetkých webových stránok

zriadených COOP Jednotou Slovensko, spotrebné družstvo,

ktoré je registrovaným držiteľom niekoľkých doménových mien

 

 

Politika spracúvania osobných údajov upravuje spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb - používateľov webového prehliadača na webových stránkach zriadených COOP Jednotou Slovensko, spotrebné družstvo, ktorých Zoznam obsahuje PRÍLOHA č. 1 k Všeobecným pravidlám používania WEBOVÝCH stránok.

Osobné údaje sú spracúvané v súlade s príslušnými ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

(ďalej len: „Pravidlá používania WEBOVÝCH stránok“ a ďalej len „Politika spracúvania osobných údajov“)

 

Rozsah, právny základ, účel a doba spracúvania, ako aj iné podmienky spracúvania týchto osobných údajov sa spravujú touto Politikou spracúvania osobných údajov a to v závislosti od zvolenia a využívania funkcionality vybranej webovej stránky dotknutou osobou, ktorá udelila Prevádzkovateľovi na účely spracúvania alebo zverejnenia svojich osobných údajov na ňou vybranej webovej stránke svoj súhlas.

 

I.  ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.  COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, so sídlom Bajkalská ul. č. 25, 827 18 Bratislava, IČO: 35 697  547, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Dr, vložka č. 218/B, adresa elektronickej pošty info@coop.sk, telefónne číslo 421 (0) 2 58 23 32 33 (ďalej len „COOP Jednota Slovensko“), je:

i/     registrovaný držiteľ doménového mena uvedeného Zozname domén tvoriacom PRÍLOHU č. 1 k Všeobecným pravidlám používania WEBOVÝCH stránok,

ii/    organizátor súťaží propagovaných prostredníctvom vybranej domény – webovej stránky a

iii/   poskytovateľ výhier do súťaži realizovaných na vybranej webovej stránke

(ďalej len „webová stránka“).

Používatelia príslušnej webovej stránky, vybranej zo Zoznamu PRÍLOHY č. 1 k Pravidlám používania WEBOVÝCH stránok udelili COOP Jednote Slovensko ako dotknuté osoby, na nimi vybranej webovej stránke, súhlas so spracúvaním a zverejnením svojich osobných údajov, čím sa COOP Jednota Slovensko stala Prevádzkovateľom týchto osobných údajov (ďalej len „Prevádzkovateľ“ a ďalej len „používatelia“ alebo len „dotknuté osoby“).

2.  JandL, marketing a reklama, s.r.o., Štefánikova 6, 811 05 Bratislava, IČO: 313 560 36, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 5554/B, kontaktné údaje: jandl@jandl.sk, tel.: 421 (0) 2 62 80 34 07, (ďalej len „agentúra“), je :

i/     realizátorom / organizátorom marketingovo-komunikačných aktivít na webových stránkach zriadených COOP Jednotou Slovensko a objednaných od agentúry COOP Jednotou Slovensko ako Prevádzkovateľom a 

ii/    administrátorom webových stránok (domén), zriadených COOP Jednotou Slovensko.

3.  COOP Jednota Slovensko preto ako Prevádzkovateľ poveril v osobitne uzatvorenej zmluve spol. JandL, marketing a reklama, s.r.o. ako Sprostredkovateľa so spracúvaním osobných údajov používateľov nimi vybranej webovej stránky, ktorí ako dotknuté osoby udelili na príslušnej webovej stránke Prevádzkovateľovi na účely ich spracúvania alebo zverejnenia svoj súhlas (ďalej len „Sprostredkovateľ“).

 

II. SPRÁCÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI OTVORENÍ WEBOVEJ STRÁNKY

1.  Zoznam spracúvaných údajov. Ak ste ako používateľ otvorili zo Zoznamu PRÍLOHY č. 1 k Pravidlám používania WEBOVÝCH stránok Vami vybranú webovú stránku cez webový prehliadač, server webovej stránky automaticky získa a dočasne uloží do pamäte v takzvanom Log-File tieto údaje:

a)  IP-adresu Vami zapnutého koncového zariadenia,

b)  dátum a čas Vášho prístupu na webovú stránku,

c)  meno a URL otvoreného súboru,

d)  webovú stránku/aplikáciu, z ktorej sa uskutočnil prístup (Referrer-URL),

d)  Vami použitý prehliadač a príp. operačný systém Vášho PC s prístupom na internet,

e)  názov Vášho poskytovateľa prístupu do internetu.

2.  V prípade, ak ste vo svojom webovom prehliadači (v operačnom systéme alebo v inom nastavení svojho koncového zariadenia) súhlasili so spracúvaním o údajoch geografickej polohy Vášho koncového zariadenia, môžeme použiť túto funkcionalitu, aby sme Vám mohli ponúknuť individuálnu službu určenú pre Vašu aktuálnu polohu.

3.  Právny základ a účel spracúvania. Uvedená spracovateľská operácia je vykonávaná na právnom základe, ktorým je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR, pričom oprávnený záujem na jej vykonaní vyplýva z účelu spracúvania, ktorým je zabezpečenie nerušeného spojenia, zabezpečenie komfortného používania webovej stránky pre používateľov, vrátane jej optimalizácie a vyhodnotenia bezpečnosti a stability systému.

4.  Príjemca. Je ním Prevádzkovateľ a agentúra, ako Sprostredkovateľ, ktorý je oprávnený spracúvať Vami poskytnuté osobné údaje ako používateľa vybranej webovej stránky.

5.  Doba uchovávania. Tieto údaje sú uložené do pamäti servera Vami vybranej webovej stránky po dobu 30 dní od ich získania, potom sú automaticky vymazané. Údaje o Vašej geografickej polohe sú spracúvané len počas trvania Vášho jednotlivého prístupu na vybranú webovú stránku. Po ukončení Vášho prístupu sú automaticky vymazané.

 

III.      SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI REGISTRÁCII NA WEBOVÚ STRÁNKU

1.  Pre účely využívania všetkých funkcionalít Vami vybranej webovej stránky máte možnosť registrovať sa na príslušnú webovú stránku. Registrácia sa môže realizovať vyplnením registračného formulára na vybranej webovej stránke, alebo prostredníctvom Vášho existujúceho facebookového účtu alebo účtu google, ktoré umožňujú  prevzatie údajov o ich používateľovi do registračného systému vybranej webovej stránky; v tomto prípade získavame Vaše osobné údaje od prevádzkovateľov Vášho facebookového účtu alebo účtu google. Registrácia je dobrovoľná, bezplatná a realizovaná na dobu neurčitú.

2.  Pri registrácií je potrebné z Vašej strany uviesť jedinečné užívateľské meno, heslo a jedinečnú, platnú, aktuálnu a overiteľnú adresu elektronickej pošty (e-mail) alebo iné údaje uvedené v registračnom formulári podľa povahy služby pre ktorú sa registrácia uskutočňuje. V prípade, ak Vami zadané užívateľské meno alebo adresu elektronickej pošty už niekto v registračnom systéme vybranej webovej stránky používa, budete vyzvaný, aby ste si zvolili iné. Vaše registračné údaje a vykonanie registrácie bude potvrdené na Vami  zvolenú adresu elektronickej pošty.

3.  Zoznam spracúvaných údajov. Užívateľské meno, heslo, adresa elektronickej pošty (e-mail), alebo iné údaje uvedené v registračnom formulári podľa povahy služby pre ktorú sa registrácia uskutočňuje ako aj Vaše príspevky umiestnené na vybranú webovú stránku po prihlásení do Vášho užívateľského účtu, dátum a čas prihlásenia na príslušnej webovej stránku a iné súvisiace osobné údaje.

4.  Právny základ spracúvania. Uvedená spracovateľská operácia je vykonaná na právnom základe, ktorým je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Poskytnutie základných registračných údajov (užívateľské meno, heslo a adresa elektronickej pošty) je dobrovoľné, bez ich poskytnutia však nie je možné registráciu na Vami vybranej webovej stránke realizovať.

5.  Účel spracúvania. Účelom spracúvania je poskytovanie služieb Vami vybranej webovej stránky dostupných len po registrácii a prihlásení (napr. služba zverejňovania Vašich komentárov, textov, informácií alebo iných príspevkov na príslušnej webovej stránke).

6.  Príjemcovia. Údaje získavané pri registrácii neodovzdávame žiadnym tretím osobám. Vaše príspevky umiestnené na Vami vybranú webovú stránku po prihlásení do Vášho užívateľského účtu sú voľne dostupné širokej verejnosti.

7.  Doba uchovávania. Tieto údaje uchovávame do uplynutia 6 mesiacov po ukončení Vašej registrácie na Vami vybranej webovej stránke. Vami zverejnené príspevky na príslušnej webovej stránke ste oprávnení kedykoľvek z webovej stránky vymazať.

8.  Zrušenie registrácie. Ak na vami vybranej webovej stránke nie je možnosť elektronicky deaktivovať účet, tak ho môžete zrušiť zaslaním písomného listu na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo elektronickou poštou zaslanou na elektronickú adresu uvedenú v článku I. tejto Politiky spracúvania osobných údajov.

 

IV.       SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČEL ZASIELANIA INFORMAČNÉHO LETÁKU

1.  Ste oprávnený slobodne sa rozhodnúť, či nám pri registrácii na Vami vybranú webovú stránku alebo po registrácii zmenou vo svojom profile udelíte súhlas so spracúvaním Vašej e-mailovej adresy za účelom priameho marketingu našich tovarov a služieb, ako aj tovarov a služieb našich zmluvných partnerov tvoriacich obchodnú sieť COOP Jednota Slovensko, vrátane zasielania elektronickej pošty.

2.  Aby sme zabezpečili, že pri vkladaní elektronickej adresy nedôjde k žiadnej chybe, keď zadáte Vašu elektronickú adresu do prihlasovacieho poľa, pošleme Vám najskôr na Vami zadanú elektronickú adresu email o informovaní, že e-mailová adresa bola prihlásená k odberu informačného letáku.

3.  Zoznam spracúvaných údajov. Vaša elektronická adresa (e-mail) a Vaše užívateľské správanie sa na vybranej webovej stránke. Vyhodnotenie Vášho užívateľského správania zahŕňa najmä to, ktoré oblasti Vami vybranej webovej stránky, resp. informačného letáku navštevujete a na ktoré linky klikáte. Na základe toho Vám vytvoríme osobný používateľský profil, ku ktorému priradíme Vašu e-mailovú adresu; vďaka tomuto postupu Vás budeme môcť kontaktovať s ponukou zodpovedajúcou Vašim záujmom a preferenciám.

4.  Právny základ spracúvania. Váš súhlas udelený podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Udelenie Vášho súhlasu je dobrovoľné.

5.  Účel spracúvania. Priamy marketing našich tovarov a služieb, ako aj tovarov a služieb našich zmluvných partnerov tvoriacich obchodnú sieť COOP Jednota Slovensko, vrátane zasielania elektronickej pošty. Zasielané informácie sa môžu týkať výrobkov, služieb, predajných akcií, súťaží alebo ankiet.

6.  Príjemcovia. Údaje získavané pri registrácii neodovzdávame žiadnym tretím osobám. V prípade, ak sa rozhodneme spolupracovať v tejto súvislosti s externými poskytovateľmi služieb priameho marketingu, uzavrieme s nimi zmluvu podľa článku 28 GDPR.

7.  Doba uchovávania. Na tento účel spracúvame Vaše údaje po dobu Vašej registrácie na Vami vybranej webovej stránke, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu s takýmto spracúvaním.

8.  Právo odvolať súhlas. Máte právo kedykoľvek súhlas na tento účel odvolať bez udania dôvodu, a to zmenou nastavenia vo svojom profile, zaslaním písomného listu na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo elektronickou poštou zaslanou na elektronickú adresu uvedenú v článku I. tejto Politiky spracúvania osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 

V. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČEL VAŠEJ ÚČASTI V SÚŤAŽI

1.  Prostredníctvom príslušných webových stránok budeme čas od času vyhlasovať a organizovať propagačné súťaže. Kritéria účasti v súťaži sa budú spravovať súťažnými podmienkami tvorenými jednotlivou informáciou Prevádzkovateľa o vyhlásení súťaže, uverejnenou na vybranej webovej stránke, akoukoľvek jej zmenou uverejnenou na webovej stránke a pravidlami, ktoré tvoria súčasť Pravidiel používania webovej stránky. Účelom súťaží je podpora projektov realizovaných prostredníctvom príslušnej webovej stránky, šírenie dobrého mena a povesti obchodného mena a obchodných známok a značiek Prevádzkovateľa, ako aj podpora predaja našich tovarov a služieb.

2.  Právny základ spracúvania. Váš súhlas udelený podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Udelenie súhlasu je dobrovoľné.

6.  Príjemcovia osobných údajov. Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ a zmluvní partneri Prevádzkovateľa podieľajúci sa na organizovaní súťaží a odovzdaní výhier výhercom (napr. subjekty zabezpečujúce doručenie výhry).

7.  Doba uchovávania údajov. Pre účely organizovania súťaží do 30 dní od určenia výhercov. V prípade výhercu po dobu určenú príslušnými právnymi predpismi z oblasti účtovníctva a daní.

8.  Právo odvolať súhlas. Ste oprávnený kedykoľvek, až do okamihu prevzatia výhry (kedy vzniká nový právny základ spracúvania Vašich osobných údajov) svoj súhlas s účasťou v súťaži odvolať bez udania dôvodu, zaslaním písomného listu buď na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo agentúry elektronickou poštou zaslanou na elektronickú adresu uvedenú v článku I. tejto Politiky spracúvania osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu má za následok zánik účasti daného účastníka v súťaži.

 

VI.       SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČEL OPTIMALIZÁCIE WEBOVEJ STRÁNKY A ONLINE VÝSTUPOV

1. Používanie cookies. Používaním internetovej stránky vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s Vašim nastavením cookies. Váš súhlas nepotrebujeme v súlade so zákonom o elektronických komunikáciách na technické ukladanie údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požadujete (tzv. potrebné cookies).

2. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (napr. počítač, smartphone, tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

3. Prečo používame cookies?  Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a skvalitňovať služby stránky, prispôsobiť ich užívateľom a zlepšovať ich štruktúru a obsah, najmä aby sme mohli užívateľom prispôsobiť obsah a reklamu a zároveň, umožnili im hlasovať, a aby sme vedeli analyzovať a štatisticky vyhodnocovať používanie služieb stránky. Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na rozhodnutí užívateľa. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, môže tak jednoducho urobiť aj v nastaveniach cookies Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne, môže dôjsť k zníženiu užívateľského komfortu, vrátane obmedzenej možnosti hlasovania.

4.

 

VII.     PRÍJEMCOVIA MIMO EURÓPSKEJ ÚNIE

1.  Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym príjemcom so sídlom mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, s výnimkou uvedenou v odseku 2.

2.  Ide o odovzdanie údajov na serveri našim partnerom – tretím stranám (napr. Google, Facebook, ETARGET SE, Strossle). Servery partnerov sa nachádzajú čiastočne v USA. Odovzdávanie údajov sa uskutočňuje podľa zásad tzv. Privacy Shield, ako aj na základe rozhodnutí o primeranosti (ak vo vzťahu ku krajine, do ktorej je prenos údajov realizovaný takéto rozhodnutie existuje), resp. na základe štandardných doložiek o ochrane osobných údajov.

 

VIII.    VAŠE PRÁVA

1.  Okrem práva odvolať súhlas vo vyššie uvedených prípadoch si môžete rovnako uplatniť nasledujúce práva:

a)  právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú podľa článku 15 GDPR,

b)  právo na opravu podľa článku 16 GDPR,

c) právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) podľa článku 17 GDPR,

d)  právo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR,

e)  právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR,

f)  právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 GDPR.

2.  Právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú podľa článku 15 GDPR Vám umožňuje bezplatne získať od Sprostredkovateľa povereného na tento účel Prevádzkovateľom potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak tomu tak je, získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

a)  účely, na ktoré sa Vaše osobné údaje spracúvajú;

b)  kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame;

c)  príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie; ak sú osobné údaje posielané do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie, máte právo byť informovaný o vhodných zárukách podľa článku 46 GDPR, resp. ust. § 48 Zákona v súvislosti s prenosom;

d)  ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, kritéria na jej určenie;

e)  existencia práva požadovať od Prevádzkovateľa alebo Sprostredkovateľa opravu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;

f)  právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

g)  akékoľvek dostupné informácie o zdroji údajov spracúvaných o Vás, ak sme ich nezískali od Vás;

h)  existencia automatizovaného rozhodnutia vrátane profilovania podľa článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracovania na Vás.

Na Vašu žiadosť Vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Ak žiadosť podáte elektronickými prostriedkami, informácie Vám poskytneme rovnako elektronickými prostriedkami, ak zároveň nepožiadate o iný spôsob sprístupnenia údajov.

3.  Právo na opravu podľa článku 16 GDPR. Máte právo požadovať od nás bezodkladnú opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Pri zohľadnení účelov spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, napr. formou poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

4.  Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) podľa článku 17 GDPR. Máte právo požadovať od nás výmaz osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, pričom sme povinní bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

a)  osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b)  odvoláte Váš súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie Vašich osobných údajov;

c)  namietate voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, resp. namietate voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 GDPR;

d)  Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

e)  vymazanie Vašich osobných údajov je potrebné na splnenie našej zákonnej povinnosti;

f)  Vaše osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR;

Ak sme zverejnili Vaše osobné údaje a sme povinní vymazať ich, vykonáme pri zohľadnení dostupnej technológie a nákladov implementácie primerané opatrenia, aby sme tretie osoby, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje, informovali o tom, že aj od nich požadujete vymazanie všetkých odkazov na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky. Naše povinnosti uvedené v tomto bode sa neuplatnia, ak bude spracúvanie potrebné z hociktorého dôvodu uvedeného v článku 17 ods. 3 GDPR.

5.  Právo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR. Máte právo požadovať od nás obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, pokiaľ pôjde o jeden z týchto prípadov:

a)  napadnete správnosť Vašich osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré nám umožní overiť ich správnosť,

b)  spracúvanie Vašich osobných údajov je protizákonné, avšak Vy namiesto vymazania dotknutých osobných údajov požadujete obmedzenie ich použitia,

c)  nami spracúvané osobné údaje potrebujete Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov a zároveň ich už nepotrebujeme my na účely spracúvania,

d)  namietali ste voči spracúvania podľa článku 21 ods. 1 GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody pre spracúvanie Vašich osobných údajov na našej strane prevažujú nad oprávnenými dôvodmi proti spracúvaniu na Vašej strane.

Obmedzenie spracúvania osobných údajov znamená, že s výnimkou uchovávania sa Vaše osobné údaje spracúvajú len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo jej členského štátu.

6.  Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR. Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte a máte tiež právo tieto údaje preniesť (odovzdať) inému prevádzkovateľovi bez obmedzenia z našej strany, ak :

a)  spracúvanie prebieha na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, alebo na základe zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, a

b)  spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Pri uplatňovaní Vášho práva na prenos údajov máte právo požiadať o to, aby osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, boli priamo poslané od nás inému prevádzkovateľovi. Tejto Vašej žiadosti vyhovieme, pokiaľ je to technicky vykonateľné.

7.  Právo namietať podľa článku 21 GDPR. Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR, vrátane namietania profilovania založenému na uvedených ustanoveniach. Po uplatnení tohto Vášho práva nesmieme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

8.  Ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať voči takémuto spracúvaniu alebo spracúvaniu spočívajúceho v profilovaní v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak si uplatníte právo namietať voči spracúvaniu na účely priameho marketingu podľa prechádzajúcej vety, Vaše osobné údaje na tento účel už nebudeme spracúvať.

 

IX.       PRÁVO NA SŤAŽNOSŤ U DOZORNÉHO ORGÁNU NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.  Máte právo kedykoľvek podať sťažnosť voči spracúvaniu svojich osobných údajov dozornému orgánu, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Viac informácii a vzor podnetu sa nachádza na: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov.

2.  Tým nie je dotknuté Vaše právo obrátiť sa so svojim podnetom aj na dozorný orgán na ochranu osobných údajov tej krajiny, v ktorej máte svoje bydlisko.

 

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.  Prevádzkovateľ má právo ľubovoľne meniť a dopĺňať túto Politiku spracúvania osobných údajov.

2.  Táto Politika spracúvania osobných údajov a jej zmeny sú zverejnené ako PRÍLOHA č. 2 k Všeobecným pravidlám používania WEBOVÝCH stránok zriadených COOP Jednotou Slovensko, ktorých Zoznam je obsiahnutý v PRÍLOHE č. 1 k týmto Všeobecným pravidlám.

 

 

V Bratislave, dňa 01.01.2022