Kariéra

inšpektor/ka
Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 790 Platnosť ponuky do 07.02.2021
Mám záujem o túto pozíciu
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

- zabezpečuje komplexné riadenie a zodpovedá za činnosť prevádzkových jednotiek 

- zodpovedá za plnenie plánu maloobchodného obratu, produktivity práce a obrátkovosti zásob
- zodpovedá za plánované čerpanie dovoleniek zamestnancov PJ
- zodpovedá za správnosť a dochvíľnosť vedenia evidencie odpracovaných hodín a za včasné predkladanie zúčtovacích a mzdových listov na ústredie družstva
- kontroluje a zodpovedá za dodržiavanie pracovnej disciplíny zamestnancov PJ
- navrhuje, rieši a zodpovedá za personálne obsadenie a premiestňovanie pracovníkov prevádzkových jednotiek
- kontroluje a zodpovedá za dodržiavanie predpisov o ochrane družstevného majetku
- kontrolu a zodpovedá za dodržiavanie finančnej disciplíny PJ
- kontrolu a zodpovedá za včasnosť a správnosť odvodu tržieb
- odborne riadi a zodpovedá za rentabilitu PJ, predkladá návrh na dosiahnutie optimálneho hospodárskeho výsledku
- riadi komerčnú činnosť vedúcich PJ v oblasti nákupu a preberanie tovarov z COOP JLC, a.s. Kostolné Kračany a od priamych dodávateľov
- riadi, organizuje a usmerňuje činnosť PJ na úseku hygieny, bezpečnosti práce a požiarnej ochrany
- kontrolu plán HACCP na PJ podľa vydaných pokynov
- vykonáva komerčné vyhodnocovanie inventúr z dôvodu zabezpečenia obmeny tovarových zásob, presunov tovarov medzi PJ, spracováva rozbory štruktúry tovarových zásob, navrhuje preventívne opatrenia proti vlámaniu a vzniku iných škôd a strát na PJ
- kontroluje dodržiavanie predpisov o skladovaní tovarov a dodržiavanie doby najneskoršej spotreby tovarov a v prípade zistenia nedostatkov navrhuje opatrenia
- zabezpečuje dodržiavanie predpisov o ochrane spotrebiteľa
- kontroluje dodržiavanie reklamačného poriadku na PJ
- uplatňuje požiadavky na vybavenosť PJ hmotným investičným majetkom a drobným hmotným investičným majetkom a dbá o jeho optimálne ekonomické využitie a v prípade nedostatočného využitia navrhuje ich stiahnutie na sklad MTZ resp. predisponovanie
- plne využíva pracovný čas a dodržiava pokyny vzťahujúce sa na pridelenú prácu a oznamuje nadriadeným všetky nedostatky, ktoré môžu viesť k ohrozeniu života a ku škode na družstevnom majetku
- kontroluje úroveň zásobovania PJ základnými druhmi potravinárskeho tovaru aj v poobedňajších hodinách
- kontroluje dodržiavanie zalistovaného tovaru, letákových akcií, tovary „Vlastná značka“ a „Dlhodobo nízke ceny“
- sleduje pravidelnosť predkladania objednávok na COOP JLC, a.s. Kostolné Kračany a priamym dodávateľom. Námatkovo kontroluje dodržiavanie rozvozových plánov zo strany COOP JLC, a.s. Kostolné Kračany
- kontroluje usporiadanie a vyloženie tovaru v prevádzkových jednotkách ako aj v skladových priestoroch
- kontroluje dodržiavanie cien, váh a mier
- hodnotí z hygienického a estetického hľadiska predajné miestnosti, osobnú hygienu
- preveruje aktuálnosť a viditeľnosť reklamných a informačných tabúl predajne resp. družstva
- kontroluje vedenie evidencie o stave a pohybe tovarových zásob prostredníctvom programu MOP vo vytipovaných prevádzkových jednotkách
- kontroluje archivovanie písomností pokladničných kotúčov, pokladničnej knihy PJ
- kontroluje využitie chladiacich kapacít na prevádzkových jednotkách
- zabezpečuje doručenie baliaceho a pomocného materiálu a časopisu JEDNOTA na prevádzkové jednotky
- predkladá návrh na zmenu otváracích a zatváracích hodín
- zabezpečuje práce súvisiace s PJ do ekonomického prenájmu, pri likvidácii PJ a pri preberaní prevádzok späť z ekonomického prenájmu
- rieši úlohy z pracovných porád s vedúcimi PJ, pokyny a nariadenia vedúceho OPÚ, opatrenia z porady predsedu
- mesačne vyhotovuje operatívny prehľad o maloobchodnom obrate
- metodicky riadi a zodpovedá za správne vyplnenie úkolových listov na prevádzkových jednotkách
- z prevádzkových dôvodov v nutných prípadoch zodpovedá za povolenie a uznanie nadčasových hodín na PJ
- spolupracuje s funkcionármi MDDV a s orgánmi miestnych zastupiteľstiev pri plnení komerčných úloh PJ
- zúčastňuje sa preceňovacích akcií nariadených vedením družstva
- za prítomnosti hmotne zodpovednej osoby má právo vstúpiť do všetkých miestností prevádzky za účelom kontroly
- podľa pokynov vedúceho OPÚ zabezpečuje aj iné práce v rámci družstva tam, kde si to situácia a záujem družstva vyžadujú


Základná mzda (brutto):

800,-€ / za mesiac

Ďalšie informácie o mzde:

80€ mesačne pri splnení mesačného plánu maloobchodného obratu prevádzkových jednotiek.

Ukončenie výberového konania:

07.02.2021

Termín nástupu

dohodou

Zamestnanecké výhody, benefity


- práca v stabilnej spoločnosti
- firemné vzdelávanie
- motivačné finančné ohodnotenie
- doplnkové dôchodkové poistenie

Kategória a pozícia pracovnej ponuky:

Inšpektor

Druh pracovného pomeru:

plný úväzok

Požadovaná úroveň vzdelania:

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa

Zameranie vzdelania, odbor:

obchod

Typ vodičského preukazu:

B

Prax:

obchod , počet rokov praxe: 5

Kontaktná osoba
Livia Vontszemüová personalne@jednotads.sk 0907818192
COOP Jednota SD Dunajská Streda Korzo Bélu Bartóka 790 929 01 Dunajská Streda IČO: 00168831