Otázky a odpovede

Vážení zákazníci, držitelia nákupných kariet COOP Jednota, skontrolujte si platnosť svojej COOP karty.  Pre informáciu uvádzame, že nákupné karty začínajúce číslami: 99902, 99952, 99906, 99923,  99912, 99962 sú neplatné. Ak vlastníte kartu s niektorým z týchto začiatočných EAN-ov nákupnej karty, nepoužívajte ju a zriaďte si novú nákupnú kartu. Najlepšie v predajni, kde najčastejšie nakupujete.

Platnosť nákupnej karty si môžete overiť na webovej stránke www.coop.sk v časti Nákupná karta/Moja karta, zadaním čísla pod čiarovým kódom zo zadnej strany nákupnej karty.

Nákupné karty začínajúce číslami 99902 alebo 99952 boli registrované v bývalej COOP Jednote Bratislava-mesto. Obchodné aktivity s touto COOP Jednotou boli ukončené ešte v roku 2011. O neplatnosti nákupných kariet sme v tom čase zákazníkov informovali prostredníctvom našej webovej stránky a iných komunikačných kanálov.

Nákupné karty začínajúce číslami 99906 a 99923 boli 1.7.2020 vyradené z vernostného programu. Nákupné karty, ktoré začínali číslami 99906 boli registrované v COOP Jednote Bratislava-vidiek a nákupné karty s počiatočnými číslami 99923 boli registrované v COOP Jednote Púchov. Obe COOP Jednoty svojich držiteľov nákupných kariet/členov, vopred informovali, aby už tieto nákupné karty nepoužívali a požiadali o novú nákupnú kartu v tej predajni, v ktorej najčastejšie nakupujú. Členom predmetných COOP Jednôt, vyradením nákupnej karty z vernostného systému COOP Jednota, členský vzťah nezaniká, naďalej zostávajú platnými členmi družstva.

Nákupné karty začínajúce číslami  99912 a 99962 boli registrované v COOP Jednote Trenčín,  ktorá  ukončila obchodnú činnosť v 2. polroku 2020. Predajne, ktoré prevádzkovala, postupne prevzali COOP Jednoty Čadca, Prievidza, Senica a Žilina. Na tieto nákupné karty už nie je možné evidovať nákupy, ale v súčastnosti prebieha ich preregistrácia do niektorej z preberajúcich COOP Jednôt. Ak ste ešte o prevydanie svojej trenčianskej karty nepožiadali, máte možnosť tak urobiť do 31.12.2020. Po tomto termíne sa všetky uvedené karty vyradia z vernostného programu. Podotýkame, že trenčiansku nákupnú kartu je možné preregistrovať iba raz a môže o ňu požiadať iba osoba, ktorá bola uvedená na pôvodnej plastovej trenčianskej nákupnej karte. 

Zľavy za nákupy evidované na nákupnú kartu v 1. polroku 2020 sa vyplácajú od 29.10.2020 do 31.12.2020. Držitelia pôvodných trenčianskych kariet, ktorých nákupná karta bola v systéme preregistrovaná po 1.7.2020, si budú môcť zľavu za 1. polrok 2020 uplatniť vo veľkonočnom období v roku 2021. Zľava za 1. polrok 2020 im bude pripočítaná k zľave za 2. polrok 2020. Aj tu však platí podmienka, že nárok na zľavu vzniká až pri minimálnom objeme nákupov vo výške 50 eur za príslušný polrok. Do objemu nákupu pre výpočet zľavy (evidovanie nákupu na nákupnú kartu) sa nezahŕňa úhrada stravnými lístkami alebo stravovacou kartou, dobíjanie telefónnych kariet mobilných operátorov, platenie účtov prostredníctvom coopkasy, tabakové výrobky, zálohová platba za vratné obaly (fľaše, prepravky) alebo úhrada iných služieb poskytovaných predajňou COOP Jednota. Príslušné COOP Jednoty si môžu určiť ďalšie tovarové položky a služby, ktoré nebude možné evidovať na nákupnú kartu.


O duplikát nákupnej karty môže požiadať iba osoba, ktorá je uvedená na plastovej karte. V prípade, že o duplikát požiada iná osoba, žiadosť nebude akceptovaná a nákupná karta nebude vydaná. Duplikát sa nemôže vydať na už mŕtvu osobu – žiadosť o vydanie duplikátu bude zamietnutá.


A) Vyplnením online žiadosti o vydanie duplikátu

Online žiadosť

B) Vyplnením online žiadosti o vydanie duplikátu

V každej predajni COOP Jednota je k dispozícii tlačivo Žiadosť o vydanie duplikátu Nákupnej karty COOP Jednota KLASIK (ďalej len „žiadosť o duplikát“). Žiadosť o duplikát vyplníte, podpíšete a odovzdáte personálu predajne.