Časopis Jednota EN

Zamestnanci

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, zamestnávalo k 31. 12. 2015 celkom 81 zamestnancov, z čoho 53 % boli ženy.

Skupina COOP Jednota – spotrebné družstvá a ich logistické centrá – zamestnávali ku koncu roka 2015 celkovo 14 139 zamestnancov, vďaka čomu je COOP Jednota druhým najväčším zamestnávateľom na Slovensku. Priamo v predajniach pracovalo 11 024 zamestnancov a približne 85 % z celkového počtu zamestnancov boli ženy. Stratégia riadenia a rozvoja ľudských zdrojov je postavená na dôslednom dodržiavaní princípu rovnosti príležitostí.

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov

V oblasti riadenia ľudských zdrojov je jednou z kľúčových oblastí vzdelávanie a rozvoj zamestnancov na všetkých úrovniach riadenia systému COOP Jednota.

Ciele vzdelávania a rozvoja boli v roku 2015 nastavené tak, aby sme podporovali:

► kvalitu predaja a služieb koncovému zákazníkovi zo strany personálu v predajniach
► efektívne riadenie, manažérske zručnosti a tímovú spoluprácu
► vzdelávanie a rozvoj talentov

Nosnými témami vzdelávacích a rozvojových aktivít boli aktívny predaj a potravinová bezpečnosť, koučovací prístup v riadení tímov, v rámci ktorých sme zlepšovali spôsobilosti zamestnancov potrebné pre udržanie a zvýšenie trhového podielu COOP Jednoty na trhu s potravinami. Prostredníctvom jasne definovaného obsahu a metodiky vzdelávania sme sa snažili podporiť strategické ciele firmy a synergiu pri dosahovaní pozitívnych výsledkov v kľúčových oblastiach nášho podnikania. Pre efektívnejšie plánovanie a riadenie vzdelávania zamestnancov sme implementovali nový softvérový nástroj, ktorý umožňuje progresívnejšie využívanie informácií v danej oblasti a znižovanie administratívnej náročnosti personalistov skupiny COOP Jednota súvisiacej s prípravou, realizáciou a vyhodnocovaním vzdelávania.

V roku 2015 sme začali so špeciálnym programom Talenty pre pracovnú pozíciu vedúca/vedúci predajne, ktorého cieľom je systematické kariérne plánovanie pre jednu z kľúčových pracovných pozícií v obchode. V prvom ročníku programu sme zrealizovali hodnotiace a rozvojové centrá zamerané na analýzu potenciálu vybraných zamestnancov. Následne tím odborných lektorov nastavil rozvojový program v súlade s požadovanými kompetenciami na danú pracovnú pozíciu. Po absolvovaní špeciálnej prípravy v roku 2015 bude program pokračovať v roku 2016 praktickým overením a potvrdením spôsobilostí vybraných talentov cez ich dočasné alebo už trvalé zaradenie na pripravovanú pracovnú pozíciu.

COOP Jednota Slovensko ako hlavný garant vzdelávania zamestnancov skupiny COOP Jednota investovala v roku 2015 do vzdelávania a rozvoja zamestnancov celkovo 297 000 eur. Vzdelávacie moduly absolvovalo viac ako 2 100 zamestnancov na výkonných a manažérskych pracovných pozíciách.

Systém výhod a benefitov

Tvorivý a spokojný zamestnanec je základom napĺňania cieľov a poslania systému COOP Jednota. A práve aj rôzne výhody a benefi ty, ktoré v rámci svojich možností poskytujú jednotlivé subjekty skupiny COOP Jednota svojim zamestnancom, majú tiež prispieť k ich spokojnosti a vyššej motivácii.

V rámci systému výhod a benefi tov môžu zamestnanci využiť nasledovné produkty:
► výhody poskytované na Nákupnú kartu COOP Jednota v oblasti služieb a produktov partnerských fi riem zapojených do vernostného programu systému COOP Jednota,
► doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré je plnohodnotnou investíciou do individuálneho zabezpečenia budúcnosti zamestnanca.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa

Významnou súčasťou systému výhod a benefitov a samozrejmosťou pre COOP Jednoty a logistické centrá ako zamestnávateľov je aj zabezpečovanie zodpovedajúceho profesného zázemia, poskytovanie relevantných pracovných pomôcok, príjemné pracovné prostredie zodpovedajúce príslušným normám a taktiež zabezpečenie zodpovedajúceho kvalifikačného rozvoja zamestnancov. Ďalšie výhody a benefity sú v jednotlivých subjektoch skupiny COOP Jednota nastavené individuálne, keďže ide o samostatné právnické subjekty, a predstavujú významnú súčasť starostlivosti o zamestnancov.
VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...