Časopis Jednota EN

Profil spoločnosti

PROFIL COOP JEDNOTY SLOVENSKO,
SPOTREBNÉ DRUŽSTVO


Základné údaje

• Obchodné meno: COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
• Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Dr., vl. č. 218/B
• Vznik a vývoj:

- 29. 11. 1968 – vznik Slovenského zväzu spotrebných družstiev
- 30. 01. 1997 – Slovenský zväz spotrebných družstiev, družstvo – zmena právnej formy
- 29. 01. 2002 – zlúčenie Slovenského zväzu spotrebných družstiev, družstvo, so spoločnosťou COOP CENTRUM, a.s.
- 07. 03. 2002 – zmena obchodného mena na COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo

• Právna forma: družstvo
• Počet členov: 30 spotrebných družstiev

Poslanie

• Zabezpečovať spoločenskú a ekonomickú prosperitu družstva a jeho členov, t. j. vytvárať a poskytovať COOP Jednotám ako svojim členom nástroje a riešenia na udržanie si trhového podielu
• Ochraňovať práva a záujmy členov družstva
• Zastupovať členov voči orgánom a inštitúciám v Slovenskej republike, ako i v zahraničí a presadzovať ich záujmy
 

Vízia

COOP Jednota Slovensko dôsledným napĺňaním svojho poslania chce zabezpečovať, aby si skupina COOP Jednota ako najväčší domáci obchodný reťazec udržala svoju pozíciu na trhu a naďalej pôsobila ako kľúčový predajca potravín na Slovensku.
 

Strategické ciele

• Zastrešiť spoločné procesy a zabezpečovať ich jednotne pre všetkých členov
• Zjednotiť nákup, distribúciu a predaj ovocia a zeleniny
• Modernizovať maloobchodnú sieť
• Rozširovať funkcionalitu logistických centier
• Podporovať predaj domácej produkcie
• Zosúladiť informačné systémy
• Posilňovať Corporate Identity
 

Zdieľané hodnoty

• Spokojný zákazník je najvyššou uznávanou hodnotou celého systému a tomu podriaďujeme všetky naše ciele, poslanie a nástroje.
• Tvorivý a spokojný zamestnanec je základom napĺňania cieľov a poslania systému COOP Jednota.
• Dôvera obchodných partnerov, serióznosť obchodných vzťahov a vzájomná výhodnosť kontraktov je zárukou úspešného podnikania.


VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...