Časopis Jednota EN

Členstvo

Výpis zo Stanov družstva schválených Zhromaždením delegátov na zasadnutí dňa 26. marca 2012:

 
 

III. ČASŤ

čl. 4
Členstvo v družstve
 

l. Členstvo v družstve je dobrovoľné. Členom družstva môže byť  fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so Stanovami družstva a chce sa podielať na činnosti družstva.Fyzická osoba sa môže stať členom družstva po dovŕšení 18. roku veku.
 
2. Obsahom členstva v družstve nie je pracovný vzťah.
 
3. Členstvo v družstve vzniká:
a)      prijatím za člena na základe písomnej prihlášky
b)   prevodom členských práv a povinností
c)    iným spôsobom stanoveným zákonom
 
4. O prijatí fyzickej osoby za člena družstva rozhoduje predstavenstvo na základe písomnej prihlášky uchádzača o členstvo, po zaplatení základného členského vkladu vo výške 16,59 €  a zápisného vo výške 0,33 €. Členstvo v družstve vzniká dňom rozhodnutia predstavenstva o prijatí a zaplatení základného členského vkladu a zápisného.
 
5. O prijatí právnickej osoby za člena družstva rozhoduje  predstavenstvo družstva po zaplatení členského vkladu, pričom predstavenstvo určuje výšku jeho členského vkladu, ktorý sa skladá z násobkov základných členských vkladov. Členstvo vzniká dňom schválenia v predstavenstve družstva  a uzatvorenímosobitnej dohody.
 
6. Členské práva a povinnosti môže člen písomnou dohodou, ktorá podlieha súhlasu predstavenstva previesť na inú  fyzickú osobu – nečlena družstva.
Pri prevode členských práv a povinností vzniká členstvo nadobúdateľovi členských práv a povinností dňom schválenia tejto dohody o prevode predstavenstvom družstva. Pri prevode členských práv a povinností na nečlena sa členský vklad prevádzajúceho člena  stáva členským vkladom osoby, ktorá sa dňom schválenia dohody v predstavenstve stáva členom družstva – fyzická osoba.
 
7. Prevod členských práv a povinností medzi členmi družstva- fyzickými osobami a členmi družstva – právnickými osobami sa vylučuje.
 
8. Družstvo vedie zoznam všetkých svojich členov. Do zoznamu sa zapisuje okrem mena a bydliska fyzickej osoby a názvu a sídla právnickej osoby aj výška jej členského vkladu a výška, v ktorej bol splatený, pričom člen družstva má právo do zoznamu nahliadať   a žiadať vydanie potvrdenia o svojom členstve a obsahu jeho zápisu v zozname. Do zoznamu sa bez zbytočného odkladu vyznačia všetky zmeny evidovaných skutočností.

VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...