Časopis Jednota EN

Podmienky vstupu do družstva

Členstvo v družstve
 

Článok 4

Vznik členstva
 
1.     Členstvo v družstve je dobrovoľné. Členom družstva môže byť fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so Stanovami družstva a chce sa podieľať na činnosti družstva. Fyzická osoba sa môže stať členom družstva po dovŕšení 18.roku veku.
2.     Členstvo v družstve nie je podmienené pracovným vzťahom k družstvu.
3.     Členstvo v družstve vzniká:
a)     prijatím za člena na základe písomnej prihlášky
b)    prevodom členských práv a povinností
c)     iným spôsobom ustanoveným zákonom
4.     O prijatí fyzickej osoby za člena družstva rozhoduje predstavenstvo na základe písomnej prihlášky uchádzača o členstvo, po zaplatení základného členského vkladu, ďalšieho členského vkladu a zápisného vo výške 1 €. Členstvo v družstve vzniká dňom rozhodnutia predstavenstva o prijatí.
5.     O prijatí právnickej osoby za člena družstva rozhoduje predstavenstvo po zaplatení základného členského vkladu a  zápisného vo výške 33 €. Členstvo právnickej osoby vzniká dňom rozhodnutia predstavenstva o prijatí.
6.     Členské práva a povinnosti môže člen písomnou dohodou, ktorá podlieha súhlasu predstavenstva, previesť na inú osobu – nečlena družstva. Bez súhlasu predstavenstva je dohoda o prevode členských práv a povinností neplatná. Pri prevode členských práv a povinností vzniká členstvo nadobúdateľovi členských práv a povinností dňom schválenia tejto dohody o prevode predstavenstvom družstva. Pri prevode členských práv a povinností sa členský vklad prevádzajúceho člena stáva členským vkladom osoby, ktorá sa dňom schválenia dohody v Predstavenstve stáva členom družstva.
7.     Družstvo vedie zoznam všetkých svojich členov. Do zoznamu sa zapisuje okrem mena, bydliska a dátume narodenia fyzickej osoby názvu a sídla právnickej osoby aj výška jej členského vkladu a výška, v ktorej bol splatený, pričom člen družstva má právo do zoznamu nahliadnuť a žiadať vydanie potvrdenia o svojom členstve a obsahu jeho zápisu v zozname. Do zoznamu sa bez zbytočného odkladu vyznačia všetky zmeny evidovaných skutočností.
 
Článok 5
Práva a povinnosti členov
 
1.     Člen družstva (ďalej len člen) má najmä tieto práva:
a)     podieľať sa na riadení a kontrole činnosti družstva prostredníctvom volených orgánov v súlade s platnými právnymi predpismi a týmito stanovami
b)    podieľať sa na zisku podľa rozhodnutia Zhromaždenia delegátov a ďalších výhodách, ktoré družstvo poskytuje svojim členom v súlade s týmito stanovami a inými vnútrodružstevnými normami
c)     predkladať návrhy na zlepšenie činnosti družstva, obracať sa na orgány družstva s námetmi, pripomienkami a byť o ich riešení informovaný
d)    voliť a byť volený do orgánov družstva
e)     byť informovaný o výsledkoch hospodárenia družstva najmenej 1x ročne
f)      prevádzať členské práva a povinnosti za podmienok určených týmito stanovami
g)     na súdnu ochranu členských práv v prípadoch upravených zákonom
h)    na vyrovnací podiel pri zániku členstva za trvania družstva v súlade s týmito stanovami
i)       na podiel na likvidačnom zostatku pri zániku družstva s likvidáciou
j)       obdržať nákupnú kartu, ak ju družstvo vydá
 
2.     Povinnosti člena sú najmä:
a)     dodržiavať stanovy a plniť uznesenia orgánov družstva
b)    splatiť základný členský vklad
c)     splatiť ďalší členský vklad, v zmysle článku 4 Stanov družstva
d)    podporovať a rozvíjať družstevnú podnikateľskú činnosť, chrániť majetok a dobré meno družstva
e)     zúčastňovať sa schôdzí členskej základne
f)      prispievať na úhradu straty družstva v rozsahu a spôsobom uvedeným v týchto stanovách
g)     bezodkladne nahlasovať zmeny v osobných údajoch v súvislosti s vedením evidencie členov
h)    písomne oznámiť predstavenstvu družstva, že na člena bol vyhlásený konkurz alebo návrh na konkurz bol zamietnutý pre nedostatok majetku a že člen – právnická osoba vstúpil do likvidácie
 
3.     Členské práva a povinnosti právnickej osoby – člena družstva budú upravené v osobitnej dohode, ktorú uzatvorí predstavenstvo družstva pri prijatí právnickej osoby za člena.
 
Článok 6

Zánik členstva

Členstvo v družstve zaniká:
a)     dohodou
b)    vystúpením
c)     vylúčením
d)    smrťou člena
e)     prevodom členských práv a povinností
f)      vyhlásením konkurzu na majetok člena, resp. zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku člena, vstupom do likvidácie, prípadne zánikom
g)     zánikom družstva
 
Článok 7
Dohoda
 
1.     Ak sa člen a družstvo dohodnú na ukončení členstva, zaniká jeho členstvo k dohodnutému dňu. Dohodu o ukončení členstva za družstvo uzatvára predstavenstvo.
2.     Dohoda o ukončení členstva musí mať písomnú formu, musí obsahovať termín ukončenia členstva a na žiadosť člena sa  v nej musia uviesť aj dôvody, pre ktoré dochádza k zániku členstva.
 
Článok 8
Vystúpenie
 
1.     Člen môže z družstva vystúpiť na základe písomnej odhlášky, ktorá nemusí obsahovať dôvody vystúpenia. Členstvo zanikne uplynutím trojmesačnej lehoty, ktorá začína plynúť dňom keď bola predstavenstvu doručená písomná odhláška.
2.     Odhlášku môže člen vziať písomne späť len do uplynutia výpovednej lehoty. Späťvzatie je účinné len na základe súhlasu predstavenstva družstva.
3.     Člen, ktorý nesúhlasí s prevodom členských práv a povinností na právneho nástupcu družstva, môže z družstva vystúpiť ku dňu, keď má dôjsť k prevodu, ak to písomne oznámi predstavenstvu do jedného mesiaca po uznesení zhromaždenia delegátov. Nárok na vyrovnací podiel uhradí členovi, ktorý z družstva vystúpil právny nástupca najneskôr do troch mesiacov odo dňa, keď na neho prešlo imanie družstva.
 
Článok 9
Vylúčenie
 
1.     Predstavenstvo družstva môže na návrh dozorného výboru (výboru členskej základne), člena družstva alebo z vlastného podnetu rozhodnúť o vylúčení člena, ak:
a)     člen bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin, ktorý spáchal voči družstvu alebo jeho členovi
b)    závažným spôsobom alebo opätovne napriek výstrahe porušil členské povinnosti stanovené zákonom, stanovami, družstevnými predpismi alebo uzneseniami družstevných orgánov
c)     v prípade nezaplatenia základného členského vkladu pri zmene jeho výšky v stanovenej lehote
d)    člen preukázateľne zneužil nákupnú kartu
e)     právnická osoba porušila dohodu, ktorou sú osobitne upravené niektoré práva a povinnosti, ktoré jej vyplývajú z členstva v družstve
2.     Predstavenstvo musí rozhodnúť o vylúčení najneskôr do dvanásť mesiacov odo dňa keď tento dôvod vznikol.
3.     Rozhodnutie o vylúčení musí mať písomnú formu, obsahovať dôvod vylúčenia, ktorý nesmie byť dodatočne menený a musí obsahovať poučenie o opravnom prostriedku, ktorý nemá odkladný účinok. Členstvo zaniká dňom doručenia rozhodnutia predstavenstva o vylúčení členovi.
4.     Ak člen nesúhlasí s rozhodnutím predstavenstva o vylúčení  má právo podať odvolanie na zhromaždenie delegátov cestou predstavenstva družstva, a to do 15 dní odo dňa doručenia písomného rozhodnutia o vylúčení. Zhromaždenie delegátov rozhodne o odvolaní na svojom najbližšom zasadnutí a písomné vyhotovenie rozhodnutia zašle členovi v lehote 15 dní odo dňa prijatia rozhodnutia.
5.     Ak člen nesúhlasí s rozhodnutím zhromaždenia delegátov o odvolaní proti vylúčeniu, môže sa zmeny tohoto uznesenia domáhať súdnou cestou.
 
Článok 10
Smrť člena
 
1.     Členstvo fyzickej osoby zaniká smrťou.
2.     Dedič členských práv a povinností poručiteľa, ktorý nie je členom družstva,  môže požiadať družstvo o členstvo v lehote do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia (uznesenia) o dedičstve. O jeho členstve rozhodne predstavenstvo družstva.
3.     Dedič členských práv a povinnosti, ktorý sa nestal členom družstva, z dôvodu, že nepožiadal o členstvo alebo predstavenstvo nesúhlasilo s nadobudnutím členských práv a povinnosti po poručiteľovi, má nárok na vyrovnací podiel člena, ktorého členstvo zaniklo smrťou.
4.     Dedič členských práv a povinností, ktorý je členom družstva, má nárok na vyrovnací podiel člena, ktorého členstvo zaniklo smrťou.
 
Článok 11
Prevod členských práv a povinností
 
1.     Prevod členských práv a povinností medzi členmi družstva sa vylučuje.
2.     Členské práva a povinností môže člen písomnou dohodou previesť na inú osobu – nečlena družstva. Dohoda o prevode členských práv a povinností podlieha súhlasu predstavenstva, bez takéhoto súhlasu je neplatná.
3.     Pri prevode členských práv a povinností zaniká členstvo prevádzajúceho člena dňom schválenia dohody o prevode predstavenstvom družstva.
4.     Prevod členských práv a povinností medzi fyzickou a právnickou osobou je vylúčený.
 
Článok 12
Vyhlásenie konkurzu na majetok člena, zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku člena
 
1.     Pri vyhlásení konkurzu na majetok člena dôjde k zániku členstva účinnosťou vyhlásenia konkurzu, t.j. dňom vyvesenia uznesenia na úradnej tabuli súdu.
2.     Pri zamietnutí vyhlásenia konkurzu pre nedostatok majetku člena dôjde  k zániku členstva nadobudnutím právoplatnosti uznesenia o zamietnutí vyhlásenia konkurzu.
 
Článok 13
Zánik členstva právnickej osoby
 
1.     Členstvo právnickej osoby v družstve zaniká aj jej vstupom do likvidácie alebo vyhlásením konkurzu, prípadne jej zánikom.
2.     Ak má právnická osoba právneho nástupcu, vstupuje nástupca do všetkých doterajších jej členských práv a povinností.

VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...