Časopis Jednota EN

Oznamovanie

COOP Jednota Trstená, spotrebné družstvo
so sídlom Hattalova 100, 028 01, Trstená
____________________________________________________________
IČO: 36012815, zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, odd. Dr, vložka č. 134 L
 
 
Smernica
pre preverovanie podnetov súvisiacich s protispoločenskou činnosťou
 
 
Článok I
Základné ustanovenia
 
 
1/  Táto smernica je vydaná v súlade s § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z.z.  o niektorých
     opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení 
      niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).
 
2/   Táto smernica je vydaná za účelom zjednotenia a úpravy postupu  pri podávaní,
      prijímaní, prejednávaní, evidovaní a vybavovaní podnetov oznamovateľov v COOP
      Jednota  Trstená, spotrebné družstvo, (ďalej len  „CJ Trstená,s.d.“),  ktoré
      súvisia s protispoločenskou činnosťou.
 
3/   Podľa tejto smernice postupujú:
      a/  zodpovedná osoba, ktorá plní úlohy zamestnávateľa pri prijímaní prejednávaní,
           evidovaní a vybavovaní podnetov
      b/  oznamovatelia protispoločenskej činnosti
      c/  zamestnávateľ
 
4/  Zodpovednou osobou zamestnávateľa je
     Meno a priezvisko          PhDr. Patrícia Betušťáková
     Bydlisko:                        Poddielová 158/17, 028 01, Trstená   
     Adresa zamestnávateľa: COOP Jednota Trstená, s.d., Hattalova 100, 028 01, Trstená
     Telefón                           0915 769 610
     e-mail                             patricia.betustakova@ts.coop.sk
 
Článok II
Základné pojmy
 
Na účely tohto vnútorného predpisu sa rozumie
a/  podnetom
     aa/  neanonymné alebo  anonymné podanie oznamovateľa, o skutočnostiach závažnej
            protispoločenskej činnosti , t.j. oznámenie, v ktorom oznamovateľ oznámi skutočnosti,
            o ktorých sa  dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, postavenia
            povolania alebo funkcie, a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli
            k objasneniu závažnej  protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej  
            páchateľa
     ab/  neanonymné podanie oznamovateľa o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej
            protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho
            zamestnania, postavenia, povolania alebo funkcie
 
b/ oznamovateľom
    každá  fyzická osoba, ktorá  v dobrej viere podá podnet v zmysle tohto vnútorného predpisu
 
c/  konaním v dobrej viere
     konanie oznamovateľa, ktorý vzhľadom na okolnosti, ktoré sú mu známe, a vedomosti,
     ktoré v tom čase má, je presvedčený o pravdivosti uvádzaných skutočností;
     v pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere, kým sa nepreukáže opak.
 
d/  anonymný podnet
     podnet, v ktorom nie je uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu oznamovateľa
 
e/  závažná protispoločenská činnosť
     protiprávne konanie /trestný čin, alebo správny delikt/, ktoré je uvedené v § 2 ods. 1 písm.
     c/ Zákona
 
f/  iná protispoločenská činnosť
     konanie, ktoré je priestupkom alebo iným správnym deliktom ako deliktom uvedeným v §
     2 ods. 1 písm. c/ Zákona; za inú protispoločenskú  činnosť sa považuje aj konanie, ktoré
     nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom,  ale pôsobí negatívne na spoločnosť.
 
g/  preverenie podnetu
     činnosť spojená s oboznámením sa s formálnymi náležitosťami podnetu, s jeho obsahom
     a posúdením, či je dôvod na oznámenie skutočností, vyplývajúcich z výsledku preverenia
     podnetu, príslušným orgánom činným  v trestnom konaní alebo v konaní  o správnych
      deliktoch   k ich ďalšiemu konaniu.
 
h/   výsledok preverenia podnetu
      rozhodnutie predsedu CJ Trstená, s.d. o výsledku prevereného podnetu
 
i/  vybavenie podnetu
    -  oboznámenie oznamovateľova s výsledkom  prevereného podnetu;  
    -  ak je na to dôvod oznámenie skutočností vyplývajúcich z výsledku preverenia podnetu
       príslušným orgánom činným v trestnom konaní alebo v konaní o správnych deliktoch 
       k ich ďalšiemu konaniu
 
j/   chránený oznamovateľ
     oznamovateľ, ktorého prokurátor, súd alebo správny orgán určí chráneným
     oznamovateľom, a to od momentu  písomného oznámenia tejto skutočnosti
     zamestnávateľovi
 
Článok III
Podávanie  podnetov
 
1/   Podnet sa môže podať nasledovným spôsobom:
     1.1. Neanonymný podnet sa podáva zodpovednej osobe na niektorý z  jej kontaktov
            uvedených  v čl. I,   bode 4 tejto smernice, a to
            a/ písomne
                aa/  v listinnej podobe poštou alebo priamym odovzdaním zodpovednej osobe
                       v mieste sídla CJ Trstená, s.d.
                ab/  elektronickou poštou
 
           
   1.2  Anonymný podnet sa môže podať poštou.
 
2/    Z podnetu musí jasne a zrozumiteľne vyplývať:
       a/  kto podnet podáva /pri neanonymných podnetoch/, a to  v rozsahu:
            aa/ meno a priezvisko
            ab/ adresa
       b/  proti komu smeruje
       c/  akej veci sa týka
 
    Článok IV
Preverovanie  podnetov
 
1/    Zodpovedná osoba prijme od oznamovateľa každé podanie, ktoré je podnetom v zmysle
       čl. II písm. a/ tejto  smernice a preverí ho najneskôr do 90 dní odo dňa jeho prijatia; túto
       lehotu možno predĺžiť o ďalších 30 dní s tým, že pri neanonymných podnetoch
       zodpovedná osoba oboznámi oznamovateľa o dôvodoch predĺženia lehoty.
             
2/    Lehota na preverenie podnetu začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po
       dni doručenia podnetu. Za deň doručenia podnetu sa považuje
        a/ deň doručenia podnetu  poštou alebo priamym odovzdaním zodpovednej osobe
            v mieste sídla CJ Trstená, s.d.
        b/ deň  prevzatia podnetu zodpovednou osobou pri jeho priamom odovzdaní
            v zmysle čl. III bodu 1.1, písm. aa/ tejto smernice
        c/  deň, v ktorý bol zodpovednej osobe doručený podnet elektronickou poštou
 
3/   Zodpovedná osoba preverí podnet najprv z hľadiska jeho formálnej stránky. Ak podnet
      obsahuje náležitosti podľa čl. III, bodu 2. tejto smernice, zodpovedná osoba pokračuje
      v jeho preverovaní podľa bodu 4. tohto článku.
      Ak podnet neobsahuje náležitosti podľa čl. III, bodu 2. tejto smernice, zodpovedná osoba
       postupuje  nasledovne:
      3.1  v prípade neanonymných podnetov písomne požiada oznamovateľa o doplnenie
             chýbajúcich náležitostí a určí primeranú lehotu na ich doplnenie. V preverovaní ďalej
              pokračuje podľa bodu 4 tohto článku za predpokladu, že oznamovateľ doplní
              v stanovenej lehote chýbajúce náležitosti podnetu. V prípade ak údaje nebudú
              doplnené v stanovenej lehote,  bude  podnet odložený ako  nepreskúmateľný, o čom
              spíše zodpovedná osoba záznam.
              Zodpovedná osoba pokračuje v preskúmavaní podnetu, v tom prípade, keď
              oznamovateľ  dodatočne  doplní chýbajúce údaje aj  po lehote stanovenej
              zodpovednou osobou na ich doplnenie. V takom prípade začne nové plynutie lehoty
              na preverenie podnetu v zmysle bodu 1. tohto článku.
 
       3.2   v prípade anonymných podnetov zodpovedná osoba odloží podnet ako
               nepreskúmateľný a spíše o tom záznam.
 
4/  Ak je podnet po formálnej stránke perfektný, zodpovedná osoba preverí  podnet z hľadiska
      jeho zrozumiteľnosti. Ak je podnet zrozumiteľný zodpovedná osoba pokračuje v jeho
      preverovaní podľa bodu 5 tohto článku. Ak je podnet nezrozumiteľný, zodpovedná osoba
      postupuje primerane podľa bodu 3.1 a 3.2 tohto článku.
 
5/   Zodpovedná osoba preskúmava podnet po obsahovej stránke, najmä:.
      a/  či ide o skutočnosti týkajúce sa závažnej protispoločenskej činnosti podľa
           § 2 ods. 1 písm. c/ ) a do akej miery môžu skutočnosti v podnete prispieť k jej
           objasneniu alebo zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa
      b/  či ide o inú protispoločenskú činnosť  a v akom rozsahu je spáchaná
      c/  či skutočnosti boli zistené v súvislosti s výkonom zamestnania, postavenia, povolania
           alebo funkcie oznamovateľa
      d/  či nie je porušená povinnosť mlčanlivosti
      e/  či je dôvod na oznámenie skutočností, vyplývajúcich z podnetu, príslušným
           orgánom, za účelom ich ďalšieho využitia týmito orgánmi
 
6/  O preverení podnetu spíše zodpovedná osoba správu a predloží ju na rozhodnutie
     o výsledku prevereného podnetu  predsedovi  CJ Trstená, s.d.
 
Článok V
Vybavenie podnetu
 
1/   Zodpovedná osoba oznámi výsledok preverenia podnetu do 10 dní od  preverenia
      podnetu oznamovateľovi. Lehota na preverenie podnetu v zmysle čl. IV, bodu 1  tejto
      smernice týmto nie je dotknutá.
 
2/   Za deň preverenia podnetu sa považuje deň rozhodnutia predsedu CJ Trstená, s.d. o   
      výsledku preverovaného podnetu.
 
3/   Lehota  podľa odseku 1 tohto článku začína  plynúť prvým pracovným dňom   
      nasledujúcim  po dni rozhodnutia predsedu CJ Trstená, s.d. o výsledku preverovaného    
      podnetu.
 
4/   Ak je na to dôvod,  skutočnosti vyplývajúce z výsledku prevereného podnetu oznámi
      CJ Trstená, s.d. príslušným orgánom činným  v trestnom konaní alebo v konaní
       o správnych deliktoch k ich ďalšiemu konaniu.
 
 
      Článok VI
Evidovanie podnetov
 
1/   Zodpovedná osoba vedie evidenciu podnetov v nasledovnom rozsahu:
      a/  dátum doručenia podnetu
      b/  meno, priezvisko a adresa pobytu oznamovateľa; ak ide o anonymný podnet, uvedie sa
           iba poznámka, že ide o anonymný podnet
      c/  predmet podnetu – akej veci sa týka
      d/  vybavenie podnetu - výsledok jeho preverenia
      e/  dátum skončenia preverenia podnetu
 
    
Článok VI
 Zachovávanie mlčanlivosti
 
1/  Zamestnávateľ aj zodpovedná osoba sú povinní zachovávať mlčanlivosť o totožnosti
     oznamovateľa neanonymného podnetu.
 
2/  Oznamovateľ  neporuší povinnosť mlčanlivosti o skutočnostiach, o ktorých
     sa dozvedel pri výkone zamestnania, a ktoré v záujme zamestnávateľa nemôže oznamovať
      iným osobám (§ 81 písm. f/ Zákonníka práce), ak  oznámi závažnú protispoločenskú
      činnosť alebo inú  protispoločenskú činnosť formou podnetu v zmysle tejto smernice
 
3/  Ustanovenie bodu 2. tohto článku o neporušení povinnosti mlčanlivosti neplatí v prípade
     ak ide o povinnosť mlčanlivosti podľa  osobitných zákonov, týkajúcich sa:
     a/   ochrany utajovaných skutočností (§ 2 písm. a/ zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane
           utajovaných skutočností)
     b/  poštového tajomstva (§ 10 zákona č. 324/2011 o poštových službách)
     c/  obchodného tajomstva (§ 17 Obchodného zákonníka)
     d/  bankového tajomstva § 91 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách)
     e/  telekomunikačného tajomstva (§ 63 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických
          komunikáciach)
     f/  daňového tajomstva (§ 11 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní)
     g/  poskytovania a sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie (§ 24 a 25 zákona
          č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti)
     h/  mlčanlivosti príslušníkov spravodajských služieb (§ 23 zákona č. 46/1993 Z.z. o SIS, §
          20 zákona č. 198/1994 Z.z. o Vojenskom spravodajstve)
     i/  mlčanlivosti pri poskytovaní právnych služieb (§ 39 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch;
         § 23 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii)
 
     s tým, že týmto nie je dotknutá povinnosť oznámenia trestného činu alebo prekazenia
     trestného činu v zmysle § 340 a 341 Trestného zákona.
 
 
Článok VII
 Spracúvanie osobných údajov
 
1/   Zamestnávateľ v súvislosti so spracúvaním osobných údajov oznamovateľov vedie informačný systém pod názvom „Podnety oznamovateľov protispoločenskej činnosti“
na účel evidencie oznamovateľov podnetov  v rozsahu meno, priezvisko a adresa pobytu oznamovateľa.
 
2/  Osobné údaje oznamovateľov sa evidujú bez ich súhlasu na ich spracovávanie v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko účel,  rozsah a okruh osôb  je stanovený Zákonom.
 
3/  Osobné údaje oznamovateľov nepodliehajú osobitnej registrácii a ani oznamovacej povinnosti na Úrade na ochranu osobných údajov SR, nakoľko  podliehajú dohľadu zodpovednej osoby.
 
4/  Zamestnávateľ vedie evidenciu o informačnom systéme „Podnety oznamovateľov protispoločenskej činnosti.“
 
5/  Spracovávanie osobných údajov  oznamovateľov protispoločenskej činnosti zo strany zamestnávateľa a zodpovednej osoby vrátane ich likvidácie  zodpovedá požiadavkám zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 
 
Článok VIII
Ochrana oznamovateľa
 
1/  Ak sa oznamovateľ domnieva, že v súvislosti s podaním podnetu bol voči nemu urobený pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasí, môže požiadať inšpektorát práce do 7 dní odo dňa, keď sa dozvedel o pracovnoprávnom úkone, o pozastavenie účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu podľa § 13 Zákona.
 
2/  Zamestnávateľ môže urobiť právny úkon alebo vydať rozhodnutie v pracovnoprávnom vzťahu voči chránenému oznamovateľovi, na ktorý nedal súhlas, iba s predchádzajúcim súhlasom inšpektorátu práce. V opačnom prípade bude tento právny úkon neplatný.
 
3/  V pracovnoprávnych vzťahoch sa zakazuje diskriminácia zamestnancov z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.
 
4/  Nikto nesmie byť na pracovisku v súvislosti s výkonom pracovnoprávnych vzťahov prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá na iného zamestnanca alebo zamestnávateľa návrh na začatie trestného stíhania alebo iné oznámenie o kriminalite alebo inej protispoločenskej činnosti.
 
5/  Pri nástupe do zamestnania je zamestnávateľ povinný zamestnanca oboznámiť s  vnútorným predpisom upravujúcim oznamovanie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.
 
6/  Oznamovateľ, voči ktorej bola pozastavená účinnosť pracovnoprávneho úkonu podľa bodu 1 tohto článku, majú právo na poskytnutie právnej pomoci podľa zákona č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi
 
 
 
Článok IX
Záverečné ustanovenie
 
Táto smernica bola schválená vedením CJ Trstená, s.d. na jeho rokovaní dňa 25.05.2015 a týmto dňom nadobúda platnosť a účinnosť.

VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...