Časopis Jednota EN

Podnety

COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo
A. Hlinku I. 437, 971 68  Prievidza
____________________________________________________________
IČO: 00 169 005, zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčíne, odd. Dr, vložka č. 121/R
 
 
Smernica pre preverovanie podnetov
súvisiacich s protispoločenskou činnosťou
 
 
Článok I
Základné ustanovenia
 
 
1)       Táto smernica je vydaná v súlade s § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z.z.  o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).
 
2)       Táto smernica je vydaná za účelom zjednotenia a úpravy postupu  pri podávaní, prijímaní, prejednávaní, evidovaní a vybavovaní podnetov oznamovateľov v COOP Jednota  Prievidza,  spotrebné družstvo, (ďalej len  „CJPD“ alebo „zamestnávateľ“), ktoré súvisia s protispoločenskou činnosťou.
 
3)       Podľa tejto smernice postupujú:
a)       zodpovedná osoba, ktorá plní úlohy zamestnávateľa pri prijímaní prejednávaní, evidovaní a vybavovaní podnetov
b)       oznamovatelia protispoločenskej činnosti
c)       zamestnávateľ
 
4)       Zodpovednou osobou zamestnávateľa je
         Meno a priezvisko            Ing. Oľga Majerová
         Adresa zamestnávateľa     A. Hlinku I. 437, 971 68  Prievidza
         Telefón                              0915 996 823
         e-mail                                podnety@pd.coop.sk
 
 
Článok II
Základné pojmy
 
 
Na účely tohto vnútorného predpisu sa rozumie
a)       podnetom
               i.          neanonymné alebo anonymné podanie oznamovateľa, o skutočnostiach závažnej protispoločenskej činnosti, tj. oznámenie, v ktorom oznamovateľ oznámi skutočnosti, o ktorých sa  dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, postavenia povolania alebo funkcie, a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa
             ii.          neanonymné podanie oznamovateľa o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, postavenia, povolania alebo funkcie
 
b)       konaním v dobrej viere
konanie oznamovateľa, ktorý vzhľadom na okolnosti, ktoré sú mu známe, a vedomosti, ktoré v tom čase má, je presvedčený o pravdivosti uvádzaných skutočností; v pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere, kým sa nepreukáže opak.
 
c)       anonymný podnet
podnet, v ktorom nie je uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu oznamovateľa
 
d)       závažná protispoločenská činnosť
protiprávne konanie, ktoré je:
              i.          niektorým z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev
            ii.          trestným činom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe
          iii.          niektorým z trestných činov verejných činiteľov
           iv.          niektorým z trestných činov korupcie
             v.          trestným činom, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky
           vi.          správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 50 000 eur
 
e)       iná protispoločenská činnosť
konanie, ktoré je priestupkom alebo iným správnym deliktom ako deliktom uvedeným v bode d); za inú protispoločenskú  činnosť sa považuje aj konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom,  ale pôsobí negatívne na spoločnosť.
 
f)        preverenie podnetu
činnosť spojená s oboznámením sa s formálnymi náležitosťami podnetu, s jeho obsahom a posúdením, či je dôvod na oznámenie skutočností, vyplývajúcich z podnetu, príslušným orgánom, za účelom ich ďalšieho využitia týmito orgánmi
 
g)       vybavenie podnetu
oboznámenie neanonymného oznamovateľova s výsledkom  preverenia podnetu
 
h)       chránený oznamovateľ
neanonymný oznamovateľ, ktorého prokurátor, súd alebo správny orgán určí chráneným oznamovateľom, a to od momentu písomného oznámenia tejto skutočnosti zamestnávateľovi
 
Článok III
Podávanie  podnetov
 
 
1.       Podnet sa môže podať nasledovným spôsobom:
1.1.      Neanonymný podnet sa podáva zodpovednej osobe na jej kontakt uvedený v čl. I, bode 4 tejto smernice, a to
a)       písomne
                                                    i.    v listinnej podobe poštou alebo priamym odovzdaním zodpovednej osobe v mieste sídla CJPD
                                                  ii.    elektronickou poštou  
                                                iii.    do schránky umiestnenej pri vstupe do administratívnej budovy CJPD, ktorá bude k dispozícii oznamovateľom 24 hodín denne (ďalej len „schránka“) – podnet musí byť zreteľne označený ako „podnet“
b)      ústne do záznamu
 
1.2.      Anonymný podnet sa môže podať  do schránky, poštou alebo elektronickou poštou.
 
2.       Z podnetu musí jasne a zrozumiteľne vyplývať:
a)       kto podnet podáva /pri neanonymných podnetoch/, a to  v rozsahu:
                                i.        meno a priezvisko
                              ii.        adresa
b)       proti komu smeruje
c)       akej veci sa týka
 
Článok IV
Preverovanie  podnetov
 
 
1.       Zodpovedná osoba prijme od oznamovateľa každé podanie, ktoré je podnetom v zmysle čl. II písm. a) tejto  smernice a preverí ho najneskôr do 90 dní odo dňa jeho prijatia; túto lehotu možno predĺžiť o ďalších 30 dní s tým, že pri neanonymných podnetoch zodpovedná osoba oboznámi oznamovateľa o dôvodoch predĺženia lehoty.
 
2.       Lehota na preverenie podnetu začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia podnetu. Za deň doručenia podnetu sa považuje
a)       deň doručenia podnetu do podateľne CJPD
b)       deň prevzatia podnetu zodpovednou osobou pri jeho priamom odovzdaní v zmysle čl. III bodu 1.1, písm. i. tejto smernice
c)       deň spísania záznamu pri ústnom podaní podnetu v zmysle čl. III, bodu 1.1, písm. b) tejto smernice
d)       deň, v ktorý bol zodpovednej osobe doručený podnet elektronickou poštou
e)       deň, ktorý vyznačí zodpovedná osoba na podnete, v prípade jeho doručenia do schránky pri vchode do administratívnej budovy CJPD v zmysle čl. III, bodu 1.1, písm. ii. a bodu 1.2  tejto smernice. Týmto dňom je deň, kedy zodpovedná osoba vyberie podnet zo schránky.
 
3.       Zodpovedná osoba preverí podnet najprv z hľadiska jeho formálnej stránky. Ak podnet obsahuje náležitosti podľa čl. III, bodu 2, písm. b) a c). tejto smernice, zodpovedná osoba pokračuje v jeho preverovaní podľa bodu 4. tohto článku. Ak podnet neobsahuje náležitosti podľa čl. III, bodu 2. tejto smernice, zodpovedná osoba postupuje  nasledovne:
 
3.1.    v prípade neanonymných podnetov písomne požiada oznamovateľa o doplnenie chýbajúcich náležitostí a určí primeranú lehotu na ich doplnenie. V preverovaní ďalej pokračuje podľa bodu 4. tohto článku za predpokladu, že oznamovateľ doplní v stanovenej lehote chýbajúce náležitosti podnetu. V prípade ak údaje nebudú doplnené v stanovenej lehote, bude podnet odložený ako nepreskúmateľný, o čom spíše zodpovedná osoba záznam. Zodpovedná osoba pokračuje v preskúmavaní podnetu, v tom prípade, keď oznamovateľ dodatočne doplní chýbajúce údaje aj po lehote stanovenej zodpovednou osobou na ich doplnenie. V takom prípade začne nové plynutie lehoty na preverenie podnetu v zmysle bodu 1. tohto článku.
 
3.2.  v prípade anonymných podnetov zodpovedná osoba odloží podnet ako nepreskúmateľný a spíše o tom záznam.
 
4.       Ak podnet spĺňa formálne náležitosti, zodpovedná osoba preverí podnet z hľadiska jeho zrozumiteľnosti. Ak je podnet zrozumiteľný zodpovedná osoba pokračuje v jeho preverovaní podľa bodu 5 tohto článku. Ak je podnet nezrozumiteľný, zodpovedná osoba postupuje primerane podľa bodu 3.1 a 3.2 tohto článku.
 
5.       Zodpovedná osoba preskúmava podnet po obsahovej stránke, najmä:.
a)       či ide o skutočnosti týkajúce sa závažnej protispoločenskej činnosti podľa § 2 ods. 1 písm. c/ a do akej miery môžu skutočnosti v podnete prispieť k jej objasneniu alebo zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa
b)       či ide o inú protispoločenskú činnosť a v akom rozsahu je spáchaná
c)       či skutočnosti boli zistené v súvislosti s výkonom zamestnania, postavenia, povolania alebo funkcie oznamovateľa
d)       či nie je porušená povinnosť mlčanlivosti
e)       či je dôvod na oznámenie skutočností, vyplývajúcich z podnetu, príslušným orgánom, za účelom ich ďalšieho využitia týmito orgánmi
 
6.       O preverení podnetu spíše zodpovedná osoba správu a predloží ju na rokovanie do najbližšej porady vedenia CJPD.
 
Článok V
Vybavenie podnetu
 
 
1)       Zodpovedná osoba oznámi výsledok preverenia podnetu do 10 dní od preverenia podnetu oznamovateľovi.
 
2)       Za deň preverenia podnetu sa považuje deň prerokovania správy o preverení podnetu v porade vedenia CPD.
 
3)       Lehota podľa odseku 1 tohto článku začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim  po dni prerokovania správy o preverení podnetu v porade vedenia CJPD.
 
Článok VI
Evidovanie podnetov
 
 
1)       Zodpovedná osoba vedie evidenciu podnetov v nasledovnom rozsahu:
a)       dátum doručenia podnetu
b)       meno, priezvisko a adresa pobytu oznamovateľa; ak ide o anonymný podnet, uvedie sa iba poznámka, že ide o anonymný podnet
c)       predmet podnetu – akej veci sa týka
d)       vybavenie podnetu – výsledok jeho preverenia
e)       dátum skončenia preverenia podnetu.
 
Článok VII
 Zachovávanie mlčanlivosti
 
 
1)       Zamestnávateľ aj zodpovedná osoba sú povinní zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa neanonymného podnetu.
 
Článok VIII
 Spracúvanie osobných údajov
 
 
1)       Zamestnávateľ v súvislosti so spracúvaním osobných údajov oznamovateľov vedie informačný systém pod názvom „Podnety oznamovateľov protispoločenskej činnosti“ na účel evidencie oznamovateľov podnetov  v rozsahu meno, priezvisko a adresa pobytu oznamovateľa.
 
2)       Osobné údaje oznamovateľov sa evidujú bez ich súhlasu na ich spracovávanie v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko účel,  rozsah a okruh osôb je stanovený Zákonom.
 
3)       Osobné údaje oznamovateľov nepodliehajú osobitnej registrácii a ani oznamovacej povinnosti na Úrade na ochranu osobných údajov SR, nakoľko podliehajú dohľadu zodpovednej osoby.
 
4)       Zamestnávateľ vedie evidenciu o informačnom systéme „Podnety oznamovateľov protispoločenskej činnosti“.
 
5)       Spracovávanie osobných údajov oznamovateľov protispoločenskej činnosti zo strany zamestnávateľa a zodpovednej osoby vrátane ich likvidácie zodpovedá požiadavkám zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 
Článok IX
Ochrana oznamovateľa
 
 
1)       Ak sa oznamovateľ domnieva, že v súvislosti s podaním podnetu bol voči nemu urobený pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasí, môže požiadať inšpektorát práce do 7 dní odo dňa, keď sa dozvedel o pracovnoprávnom úkone, o pozastavenie účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu podľa § 13 Zákona.
 
2)       Zamestnávateľ môže urobiť právny úkon alebo vydať rozhodnutie v pracovnoprávnom vzťahu voči chránenému oznamovateľovi, na ktorý nedal súhlas, iba s predchádzajúcim súhlasom inšpektorátu práce. V opačnom prípade bude tento právny úkon neplatný.
 
3)       V pracovnoprávnych vzťahoch sa zakazuje diskriminácia zamestnancov z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.
 
4)       Nikto nesmie byť na pracovisku v súvislosti s výkonom pracovnoprávnych vzťahov prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá na iného zamestnanca alebo zamestnávateľa návrh na začatie trestného stíhania alebo iné oznámenie o kriminalite alebo inej protispoločenskej činnosti.
 
5)       Pri nástupe do zamestnania je zamestnávateľ povinný zamestnanca oboznámiť s  vnútorným predpisom upravujúcim oznamovanie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.
 
6)       Oznamovateľ a osoba, voči ktorej bola pozastavená účinnosť pracovnoprávneho úkonu podľa bodu 1 tohto článku, majú právo na poskytnutie právnej pomoci podľa zákona č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi
 
Článok X
Záverečné ustanovenie
 
 
Táto smernica bola schválená Predstavenstvom CJPD na jeho rokovaní dňa 30. apríla 2015 a týmto dňom nadobúda platnosť a účinnosť. 

VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...