Časopis Jednota EN

História družstva

Tradícia družstevného hnutia v našom regióne siaha hlboko do minulosti, jej nositeľmi boli Dedinské potravné družstvá, Železničiarske potravné družstvá a družstvá Budúcnosť, ktoré spoločne vytvárali svojou činnosťou priaznivé podmienky pre svoje členstvo.

Počiatky 50-tych rokov sa niesli v znamení formujúcej sa administratívno-direktívnej sústavy riadenia a zásadnej prestavby vlastníckych pomerov. Družstvá, ktoré v tom čase pôsobili dostali od vládnych štruktúr ako hlavnú úlohu podieľať sa na socializácii súkromného maloobchodu, ktorá prebiehala od r. 1948 - do r. 1952.

Na rozhraní rokov 1952 - 1953 bola uplatnená rajonizácia medzi štátnym a družstevným obchodom. Jednoty okresné spotrebné družstvá boli prinútené odovzdať maloobchodné jednotky v mestách a od štátneho sektoru prevzali nerentabilné predajne s priemyselným tovarom, textilom a obuvou. Len vďaka svojpomoci a vzájomnej podpore družstvá prežili aj v týchto mimoriadne ťažkých časoch.

Štátny sektor preberal do riadenia väčšie podniky, zatiaľ čo družstvá, väčšinou menšie a malé podniky, najmä potravinárske obchody, pekárne, mliekárne a pod. Družstvá tak boli využité, či skôr zneužité v rozpore s dovtedajším pôsobením i vlastnými tradíciami pri násilnej socializácii maloobchodu. Kvantitatívne sa v tomto období posilnili pozície spotrebných družstiev v mestách, v menšom rozsahu aj na dedinách. Na druhej strane mocenským zásahom režimu stratili pomerne rozsiahlu veľkoobchodnú základňu u nás Veľkodistribučný podnik v Krupine a vo Zvolene, ktorý prešiel do novozaloženého štátneho podniku „Veľkoobchod potravín“.

V priebehu roka 1953 sa uskutočnili ďalšie zásadné zmeny v organizáciách SD. Namiesto okresných spotrebných družstiev vznikli „Dedinské spotrebné družstvá“, ktoré sa združovali do okresných zväzov. Podľa územnej príslušnosti boli začlenené do 6 krajských zväzov, sídlom KZSD bol aj Zvolen. Zastrešenie v rámci Slovenska zabezpečoval SZSD v Bratislave.

Vlastná iniciatíva družstiev sa prejavovala najmä v snahe riešiť neuspokojivé zásobovanie maloobchodu a verejného stravovania. Družstvá začali budovať opäť vlastné veľkoobchodné prevádzky. Tieto trendy boli potlačené v roku 1958 vytvorením jednotnej sústavy veľkoobchodu na báze štátneho vlastníctva. Opäť sa tým vytvorila závislosť SD od štátneho veľkoobchodu, s ktorým sme mali súťažiť v službe zákazníkom.

Na začiatku 60-tych rokov sa realizovala nová územná organizácia štátu. V rámci nových okresov sa vytvorilo 32 družstiev Jednota ľudové spotrebné družstvo.

V našom regióne v súvislosti s územnou organizačnou prestavbou došlo od 1.7.1960 k vytvoreniu nového okresu vo Zvolene, do ktorého boli začlenené územné celky z bývalého okresu Krupina, M. Kameň a Šahy.

Na tomto územnom princípe došlo aj v družstevných štruktúrach k zásadným zmenám. Do novovytvorenej Jednoty, ľudové spotrebné družstvo Zvolen, ktorej sídlo bolo v dôsledku priestorových problémov v Krupine boli zlúčené už spomínané družstvá. Touto organizačnou zmenou dosiahla Jednota LSD na tú dobu optimálnu veľkosť pre svoju obchodnú, výrobnú a nákupnú činnosť, ktorou sa zaoberala.

Prvým predsedom zlúčeného družstva sa stal Ing. Juraj Gažúr.

Priestor pre väčší rozmach činnosti SD sa vytváral od polovice 60-tych rokov. Oživovala sa nielen hospodárska činnosť, ale aktivizovalo sa aj členstvo a volené orgány. Rástol počet členov, čo bolo prejavom dôvery k činnosti družstva. Rozvoj a modernizácia materiálno-technickej základne vyústila do vzniku prvých samoobslužných predajní. V roku 1967 bola formálne zrušená rajonizácia, čiže ohraničenie činnosti SD len na vidiek. Tým sa pre nás otvorili širšie možnosti na budovanie efektívnych veľkokapacitných obchodných jednotiek, nákupných stredísk, hotelov a turistických zariadení v mestách. Reálne možnosti nášho ďalšieho rozvoja v rámci reforiem po januári 1968 vyjadroval tzv. „Akčný program“. Zameriaval sa na renesanciu SD a možnosti ich uplatnenia v nasledujúcom období v demokratickej spoločnosti so začínajúcim trhovým hospodárstvom.Nástup „normalizácie“ však prakticky  likvidoval presadzujúcu sa samostatnosť družstiev. Koncepcia z roku 1968 bola nahradená upevnením demokratického centralizmu, obmedzovaním našich podnikateľských aktivít, najmä smerom k zahraničiu pri nákupoch tovarov nedostupných na vtedajšom trhu.V ďalšom období pokračovala modernizácia dedinskej obchodnej siete, zriaďovanie družstevných predajní a reštaurácií v mestách, budovanie zariadení pre cestovný ruch i otváranie nových potravinárskych predajní. Necúvli sme ani pred takým projektom, ako bola výstavba modernej veľkoobchodnej základne v Krupine, ktorá bola ukončená a uvedená do prevádzky v roku 1977 v nadubúdacej hodnote 26 mil. Sk.Najprogresívnejší rozvoj zaznamenalo naše družstvo v rokoch 1970 - 1985, kedy  výkony merané maloobchodným obratom sa zdvojnásobili. Za toto obdobie sme zaznamenali dynamický rozvoj materiálno-technickej základne, keď v rámci investičnej činnosti sme realizovali objem 140  mil. Sk, čo znamenalo v porovnaní Jednôt Stredoslovenského kraja najvyšší objem.Nákupné podmienky našich spotrebiteľov sme skvalitnili výstavbou 13 nákupných stredísk, Hotela a Motela v Dudinciach, už spomínanej veľkoobchodnej základne a mnohých ďalších prevádzkových jednotiek.

VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...