Časopis Jednota EN

Členstvo


 

Podmienky členstva :

1. Členom družstva môže byť fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so Stanovami  družstva.

2. Obsahom členstva v družstve nie je pracovný vzťah. Každý trvalý pracovný pomer k družstvu zakladá po skončení skúšobnej doby členský vzťah.

3. O prijatí fyzickej osoby za člena rozhoduje predstavenstvo na návrh dozorného výboru alebo zástupcu členskej základne na základe písomnej prihláškyuchádzača o členstvo, pričom musia byť splnené nasledovné podmienky:
    a/ dovŕšenie veku 18 rokov
    b/ zaplatenie základného členského vkladu a zápisného 4. Zápisné činí 1 €.

Výhody členstva:

1. Každý člen má právo i povinnosť nakupovať v sieti družstevných predajní na území celého Slovenska. 2. Pri vzniku členstva získava každý člen nákupnú kartu, na ktorú sa zaznamenávajú nákupy v celej sieti družstevných predajní.

Žiadosť o vydanie nákupnej karty, prípadne duplikátu v prípade straty. 3. Každý člen má nárok na zľavu z celoročného objemu nákupov, evidovaných na nákupnej karte, ktoré uskutočnil vo všetkých predajniach COOP Jednota na Slovensku. Člen si môže uplatniť zľavu po skončení roka v ktorejkoľvek predajni COOP Jednota Nitra, SD vo vyhlásenom termíne. Výška zľavy pre rok 2009 je 1,5%. 4. Člen má možnosť podieľať sa na kultúrnom a spoločenskom živote družstva.

Práva a povinnosti člena :

1. Člen družstva /ďalej lej člen/ má najmä tieto práva :

    a/ podieľať sa na riadení a kontrole družstva prostredníctvom volených orgánov,
    b/ podieľať sa na zisku a ďalších výhodách, ktoré družstvo poskytuje podľa stanov,
    c/ predkladať návrhy na zlepšenie činnosti družstva, znášať pripomienky a otázky na orgány družstva a byť o ich riešení informovaný,
    d/ voliť a byť volený do družstevných orgánov. 2. Povinnosti člena sú najmä :
    a/ zaplatiť základný členský vklad,
    b/ dodržiavať stanovy a plniť uznesenia družstevných orgánov,
    c/ upevňovať a rozvíjať družstevnú  podnikateľskú činnosť, chrániť a zveľaďovať majetok družstva, ako i dobré meno družstva,
    d/ písomne ohlásiť všetky zmeny evidovaných skutočností /meno, bydlisko/,
    e/ prednostne nakupovať v obchodných prevádzkach družstva tam, kde sa nachádzajú. 3. Práva a povinnosti právnických osôb sú upravené v písomnej Dohode o úprave členských práv a povinností.  

Žiadosť o prijatie za člena:

Žiadosť o prijatie za člena dostanete na ústredí družstva - v Nitre na Štefánikovej tr. 54, odd členských vzťahov, v Trebišove na ústredí - Generála Milana Rastislava Štefánika 2330 a u zástupcov členských základní. Vypísanú žiadosť treba odovzdať zástupcovi miestnej členskej základne na potvrdenie. Členský poplatok a zápisné ste povinný zaplatiť v hotovosti do pokladne družstva spolu s odovzdanou prihláškou.

 

Stanovy:

Stanovy  COOP Jednota Nitra, SD v platnom znení , schválené na Zhromaždení delegátov 13.4.2015 sa nachádzajú na OR OS v Nitra, na ústredí družstva , na oddelení členských vzťahov a kontroly a na jednotlivých Dozorných výboroch miestnych členských základní.


VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...