Časopis Jednota EN

Reklamávie a reklamačný poriadok

Pre zobrazenie reklamačného poriadku COOP Jednoty Liptovský Mikuláš kliknite sem

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Vážený spotrebiteľ,
V súvislosti so zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom  riešení spotrebiteľských sporov  vám dávame
do pozornosti  povinnosti nasledovné:
„Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa
domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou
o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní
odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu
podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
s predávajúcim (*doplniť obchodné meno CJx)  je

Slovenská obchodná inšpekcia
Adresa na doručovanie: Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS
                                                 Prievozská 32
                                                 Poštový Priečinok 29
                                                 827 99 Bratislava
Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe:  adr@soi.sk     ars@soi.sk
alebo iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov  vedenom
Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke
http://www.mhsr.sk).
Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.“

Veríme, že Vy, ako náš  spotrebiteľ  toto alternatívne riešenie nebudete nútení použiť.


VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...