Časopis Jednota EN

Orgány družstva

COOP Jednota Liptovský Mikuláš má právnu formu spotrebného družstva.

Riadené je prostredníctvom týchto vzájomne koordinovaných organizačných celkov:

 

 

 • útvary predsedu družstva, 
 • odbor obchodno-prevádzkový,
 • odbor ekonomiky a financovania,
 • odbor správy majetku,
 • divízie.

 

 

TOP manažment:
 
Ing. Ján Šlauka                                 predseda družstva            
Ing. Iveta Aghová                             podpredsedníčka družstva a ekonomická riaditeľka   
Ing. Michal Tužák                             obchodno-prevádzkový riaditeľ 
Ing. Vladimír Klobušiak                  vedúci odboru správy majetku 
Mgr. Stanislav Klepáč                      vedúci hospodárskeho strediska L. Mikuláš         
Ing. Ernest Jakubčo                         riaditeľ divízie Spišská Nová Ves            
Ing. Soňa Balážiková                        vedúca hospodárskeho strediska- Rimavská Sobota             
                                       
 
1/ Útvary predsedu družstva:       
                                  
 • sekretariát predsedu                                                   
 • oddelenie personalistiky a miezd                               
 • referát právny                                                            
 • referát pre prácu s členmi                                           
 • referát kontroly a hygiena                                          
 
2/ Odbor obchodno-prevádzkový:
 
 • oddelenie marketingu                                                 
 • oddelenie prevádzky                                                  
 • oddelenie informačných technológií a služieb                      
 
3/ Odbor ekonomiky a financovania:
 
 • oddelenie ekonomiky a informatiky                          
 • oddelenie financovania a plánovania                         
 
 
4/ Odbor správy majetku:
 
 • oddelenie domového hospodárstva a prenájmu         
 • oddelenie investícií a údržby                                     
 

5/ Divízia Liptovský Mikuláš: 
 
6/ Divízia Spišská Nová Ves
                                                     
7/ Divízia Rimavská Sobota                                               
 
 
Predstavenstvo je štatutárnym orgánom, ktorý je oprávnený riadiť činnosť družstva a rozhodovať o všetkých dôležitých otázkach, ak tieto nie sú vyhradené iným orgánom.
 
Zloženie predstavenstva na funkčné obdobie r. 2010 - 2015
 
Ing. Ján Šlauka                                   predseda
Ing. Iveta Aghová                               podpredsedníčka
Ing. Iveta Ághová                               členka
Ing. Ján Buróci                                   člen
JUDr. Anna Dávideková                     členka
Jozef Dolný                                         člen
Vendelín Chovanec                           člen
Ján Krajčír                                          člen
Dušan Lichardus                               člen
Vladimír Majerčík                              člen
Peter Šoltýs                                       člen
 
 
Kontrolná komisia
 
Kontrolná komisia je nezávislým kontrolným orgánom družstva a je oprávnená:
1/ kontrolovať celú činnosť družstva, najmä:
   a/ dodržiavanie Stanov družstva,
   b/ plnenie uznesení družstevných orgánov,
   c/ tvorbu a použitie fondov,
2/ rokovať o sťažnostiach členov,
 
3/ vyjadrovať sa k ročnej účtovnej závierke a k návrhu na rozdelenie zisku, prípadne k úhrade 
    straty,
 
4/ informovať o zistených nedostatkoch predstavenstvo a vyžadovať od neho vykonanie
    nápravy.
 
Zloženie kontrolnej komisie na funkčné obdobie r.2010 – 2015:
 
Tatiana Kusá                                  predsedníčka
Jozef Bajtoš                                   podpredseda
Darina Dideková                            členka
Mária Zbaviteľová                         členka
Elemér Juhász                               člen
Eduard Papúch                               člen

VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...