Časopis Jednota EN

Členská základňa

Členskú základňu  COOP Jednoty Liptovský Mikuláš tvorí 11 650 členov. Pôsobia v 130 obciach a mestách regiónu Liptova, Spiša a Gemera. Na úseku členskej základne v regióne Liptova evidujeme 6 610 členov, ktorí sú združení v 77 členských základniach, v regióne Spiša  evidujeme 4 925 členov združených v 52 členských základniach a v regióne Gemera evidujeme 115 členov, ktorí sú združení v členskej základni pri Divízii v Rimavskej Sobote.
Našim cieľom je skvalitňovať služby, prispôsobovať otváracie hodiny miestnym podmienkam a organizovaním pravidelných akcií si udržať  stálych a získať nových členov a zákazníkov. 

VZNIK ČLENSTVA

Členstvo v družstve je dobrovoľné. Členom družstva môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so Stanovami družstva a chce sa podieľať na činnosti družstva. Fyzická osoba sa môže stať členom družstva po dovŕšení 18.roku veku. 
Členstvo v družstve vzniká :
  • a/ prijatím za člena na základe písomnej prihlášky
  • b/ prevodom členských práv a povinností
O prijatí   fyzickej   osoby   za  člena družstva rozhoduje predstavenstvo na základe písomnej prihlášky uchádzača o členstvo po zaplatení základného členského vkladu   podľa  článku  15 ods. 2  stanov  a  zápisného  vo  výške 2  €. Členstvo  v družstve  vzniká dňom rozhodnutia predstavenstva o prijatí.
O prijatí právnickej osoby za člena družstva rozhoduje predstavenstvo po zaplatení základného členského  vkladu alebo jeho násobku  podľa článku 15 ods. 2 stanov  a  zápisného  vo výške 100 €. Členstvo  právnickej osoby  vzniká dňom  rozhodnutia predstavenstva o prijatí.
Členské práva a povinnosti môže člen písomnou dohodou, ktorá podlieha súhlasu predstavenstva, previesť na inú osobu – nečlena družstva. Pri prevode členských práv a povinností vzniká členstvo nadobúdateľovi členských práv a povinností dňom schválenia tejto dohody o prevode predstavenstvom družstva. Pri prevode členských práv a povinností sa členský vklad prevádzajúceho člena stáva členským vkladom osoby, ktorá sa dňom schválenia dohody v predstavenstve stáva členom družstva.

VÝHODY ČLENSTVA

Pre členov COOP Jednoty Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo poskytujeme viaceré výhody. A to nielen zľavy pri nákupe tovaru, ale v obciach, kde nemáme prevádzkovú jednotku členovia obdržia ako náhradu nákupnú poukážku, ktorá platí vo všetkých jednotárskych predajniach.
Zavedením elektronických registračných pokladníc do predajní sa vytvorila možnosť sledovať, ako sa naši členovia podieľajú svojimi nákupmi na plnení maloobchodného obratu. Nasčítavaním nákupov držiteľ nákupnej karty po skončení kalendárneho roka získava zľavu z hodnoty nákupu prostredníctvom nákupnej poukážky.
Členovia sa podieľajú na kultúrnom a spoločenskom živote, ktorý uskutočňujú  v členských základniach výbory členských základní na spoznávanie krás Slovenska, návštevy kultúrnych a športových podujatí a pod. Tiež vykonávajú kontrolnú a brigádnickú činnosť.

ZÁNIK ČLENSTVA

Členstvo v družstve zaniká:
  • a/ dohodou
  • b/ vystúpením
  • c/ vylúčením
  • d/ smrťou člena
  • e/ prevodom členských práv a povinností
  • f/ zánikom družstva
Najčastejším spôsobom, ktorým členstvo zaniká je vystúpenie. Člen môže z družstva vystúpiť na základe písomnej odhlášky, ktorá nemusí obsahovať dôvody vystúpenia. Členstvo zanikne uplynutím trojmesačnej lehoty, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení odhlášky predstavenstvu.
Členstvo fyzickej osoby zaniká smrťou. Dedič členských práv a povinností poručiteľa, ktorý nie je členom družstva, môže požiadať družstvo o členstvo v lehote do šiestich  mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve.
Dedič členských práv a povinností, ktorý je členom družstva, má nárok na vyrovnací podiel člena, ktorého členstvo zaniklo smrťou.   
Pre bližšie informovanie sa na stanovy družstva ich vysvetlenie, prípadne na členstvo v družstve kontaktujte pracovníkov COOP Jednoty alebo predsedu dozorného výboru členskej základne vo Vašej obci.

VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...