Časopis Jednota EN

25 rokov COOP Jednoty Slovensko

25 rokov COOP Jednoty Slovensko

Jednota je vo vedomí ľudí hádam od nepamäti spätá so životom na Slovensku. Aj ona však zákonite prešla cestu vývoja a transformácie na moderný družstevný maloobchodný systém. Tento proces sa začal pred 25 rokmi. Na jeho začiatku stál aj dnešný predseda predstavenstva COOP Jednoty Slovensko, s. d. , Gabriel Csollár, preto sme ho požiadali o zamyslenie na túto tému.

Pred 25 rokmi sa začali rúcať staré mýty a nastúpila nová éra, ktorá začala vytvárať predpoklady na obnovu spoločnosti, hospodárstva i morálky. To, ako sa to za 25 rokov podarilo, nech zhodnotí každý sám podľa svojho poznania.

Zmeny zásadným spôsob ovplyvnili aj postavenie a rozvoj družstevného obchodu na Slovensku. Sme hrdí na to, že spotrebné družstvá Jednota, ktorých história siaha až do roku 1869, sa chopili svojej príležitosti a nastúpili úspešnú cestu rozmachu. Nebolo to však také jednoduché a jednoznačné ako sa z predchádzajúcej vety zdá.

Po nežnej revolúcii každý z nás túžil zhlboka sa nadýchať slobody. Každý si myslel, že je schopný samostatného rozvoja. Bolo to veľmi komplikované obdobie, keď dochádzalo k razantným personálnym zmenám v Jednotách, vytvárali sa nové manažmenty v prevažnej miere z mladých ľudí. Bolo to komplikované obdobie aj z legislatívneho hľadiska, lebo niekedy sme boli nútení riadiť naše družstvá podľa novín, iné informácie sme nemali.

Nastúpila nová generácia manažérov, spotrebné družstvá prešli transformačným procesom. Zatiaľ v Československu pôsobil štátny obchod, družstevný obchod, privatizovaný súkromný obchod. O zahraničných reťazcoch ešte nebolo ani chýru, ani slychu, ale už pomaly pokukovali po našom území, začali prešľapovať na hraniciach a pripravovali masívny nástup na náš vnútorný trh. Vo veľkej politike sa diali významné štátotvorné udalosti a v roku 1993 vzniká Slovenská republika.

My mladí manažéri sme si tiež mysleli, že treba všetko zmeniť, rozdeliť či preonačiť. Žiaľ, niektoré družstvá nezvládli procesy, postupne slabli až sa nakoniec stratili z mapy družstevného obchodu. Vo väčšine prípadov to bolo zapríčinené aj zlými, neprofesionálnymi a neodbornými manažérskymi rozhodnutiami. Treba priznať, že sme nemali dostatočné skúsenosti, ako riadiť v podmienkach trhového hospodárstva. Bolo načim ísť sa podučiť do zahraničia. V Európe v tom čase boli veľmi silné a úspešné spotrebné družstvá, ktoré mali významné postavenie na trhu vo svojej krajine. Mnohí predsedovia absolvovali stáže v Anglicku, Nórsku, vo Švédsku, Fínsku. Študovali metódy riadenia, marketing, manažment, finančníctvo či IT na univerzitách, alebo sa na to využívali rôzne granty. S odstupom času môžem povedať, že práve odborné vzdelávanie vrcholových predstaviteľov Jednôt vytvorilo predpoklady na budúci úspešný rozvoj celého systému. Tu chcem vyzdvihnúť prínos vtedajšieho predsedu Slovenského zväzu spotrebných družstiev (SZSD) Ing. Silvestra Adamču, ktorý nás doslova hnal do týchto vzdelávacích aktivít.

Po veľkej eufórii všetko robiť samostatne sme postupne zdravým rozumom prišli na to, že v jednote je sila. A nevymysleli sme to my. Pred nami to povedali mnohí významní dejatelia, ako bol napríklad Svätopluk. Potrebovali sme sa však predtým ešte poučiť na vlastných chybách.

V tom období sme prijali základnú stratégiu rozvoja spotrebných družstiev a družstevného maloobchodu založenú na spoločnom postupe a oplatilo sa.

Hlavné modely rastu vychádzali z týchto základov:

1. Konsolidácia maloobchodnej siete. Do roku 1989 sme vstupovali s 12 000 predajňami rôzneho typu. Potraviny, priemysel, textil aj obuv, stavebniny, reštaurácie, hostince, hotely. Čiže všetko. Zvládnuť také portfólio aktivít sa nám v tom čase zdalo skoro nemožné. Preto sme si povedali, že náš hlavný biznis bude predaj potravín a tam sústredíme všetku našu pozornosť.

2. Integrácia nákupu a marketingu. Hlavné míľniky integrácie boli v roku 1994 vytvoriť 3 regionálne nákupne, v roku 1999 vznik COOP Centra, v roku 2002 zlúčenie SZSD a COOP Centra, čím vzniká COOP Jednota Slovensko, na ktorú družstvá delegovali právomoci a zodpovednosť za niektoré biznisové aktivity. Práve integrovanie nákupu vytvorilo predpoklady na spoločný postup v oblasti marketingu a úplne seriózne sa začíname zaoberať celoslovenskými reklamnými aktivitami. Ruka v ruke s integráciou nákupu nastupuje aj myšlienka usporiadať pravidlá v logistike a vzniká prvé logistické centrum VDP Levice (1995). V súčasnosti pôsobí v systéme sedem logistických centier.

3. Integrovaná komunikácia medzi subjektmi a vnútri subjektov . Toto bola naša strastiplná cesta, keď sme chceli a museli spojiť nehomogénne prostredie IT riešení a vytvoriť model, ktorý vzájomne komunikuje a vie získané informácie použiť v manažérskej praxi, v efektívnom nastavené procesov, ale hlavne v zlepšovaní podmienok pre zákazníka. Mnohé družstvá už profitujú z týchto aktivít a ako celok sme na dobrej ceste zavŕšiť tento proces.

4. Budovanie stratégie privátnej značky . Úspešný projekt, ktorý v súčasnosti ovplyvňuje až 20 percent maloobchodného obratu. Naša privátna značka získala aj medzinárodné ocenenia. Zákazníci ju poznajú a dôverujú jej.

5. Silný vernostný program . Projekt, ktorý zákazníci dobre poznajú a vo veľkej miere využívajú, o čom svedčí fakt, že sme prekročili hranicu 1 milióna držiteľov nákupných kariet COOP Jednota.

6. Orientácia na ľudí (zákazníci – zamestnanci) . Sme zákaznícky orientované spoločnosti, ktoré majú v pozornosti záujmy svojich zákazníkov. Vieme, že len prostredníctvom zamestnancov dokážeme správne uspokojovať požiadavky zákazníkov, preto im patrí taktiež významná pozornosť.

Dvadsaťpäť rokov budovania moderného družstevného maloobchodu potvrdilo, že sme životaschopný subjekt spôsobilý na ďalší úspešný rozvoj. Dnes viac ako inokedy platí – V jednote je sila. História to potvrdila a je len na nás, ako túto skúsenosť dokážeme využiť v našom ďalšom napredovaní.


VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...