Časopis Jednota EN

Pravidlá súťaže Rýchly nákup

Oficiálne pravidlá súťaže

1. Usporiadateľ
Usporiadateľom súťaže je COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, Bajkalská 25, 827 18 Bratislava (ďalej len „Usporiadateľ”).

2. Spôsobilosť
Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony nie je súdnym rozhodnutím úplne ani čiastočne obmedzená.

3. Trvanie súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od 1.1.2017 do 31.12. 2017 v dvanástich kolách. Každý mesiac počas trvania súťaže prebehne jedno súťažné kolo:

- 1.1. – 31.1.2017
- 1.2. – 29.2.2017
- 1.3. – 31.3.2017
- 1.4. – 30.4.2017
- 1.5. – 31.5.2017
- 1.6. – 30.6.2017
- 1.7. – 31.7.2017
- 1.8. – 31.8.2017
- 1.9. – 30.9.2017
- 1.10. – 31.10.2017
- 1.11. – 30.11.2017
- 1.12. – 31.12.2017

  4. Ako možno vyhrať
Podmienkou súťaže je:
- zakúpiť v aktuálnom mesiaci (kole) trvania súťaže akýkoľvek tovar, v ktorejkoľvek predajni COOP Jednota, v hodnote minimálne 15,- € (ďalej len „minimálna hodnota“) a vylúštiť krížovku v aktuálnom čísle časopisu Jednota. Po splnení tejto podmienky zákazník čitateľne uvedie svoje kontaktné údaje na zadnú stranu pokladničného bloku (meno, priezvisko, adresa, tel. číslo) a spolu s riešením krížovky zašle najneskôr do 15 dňa nasledujúceho mesiaca na adresu redakcie: Časopis Jednota, Bajkalská 25, 827 18 Bratislava. 

5. Výhra
Pre účely tejto súťaže Usporiadateľ zabezpečil nasledovnú výhru:
Počas trvania súťaže bude v každom súťažnom kole (1x mesačne) vyžrebovaný výherca

- 1 x 3 minútový nákup vo vybranej predajni COOP Jednota

6. Žrebovanie
Do žrebovania o vložené výhry budú zahrnuté všetky platné a správne súťažné podklady, ktoré budú doručené vždy do 15 dňa nasledujúceho mesiaca po ukončení súťažného kola. Žrebovanie sa uskutoční v redakcii časopisu Jednota najneskôr do 20 dňa nasledujúceho mesiaca po ukončení súťažného kola.

7. Podmienky rýchleho nákupu
Rýchly nákup podlieha určitým pravidlám. Výherca si môže na pomoc zobrať 1 osobu, ktorá s ním bude nákup realizovať v časovom limite 3minúty. Počas týchto 3 minút má výherca možnosť realizovať nákup a všetko čo si vloží do nákupného vozíka si zadarmo odvezie domov. Z tohto nákupu sú vyradené alkohol, cigarety a z ostatných druhov tovarov je možné vložiť do nákupného vozíka iba 1ks. Priebeh celého nákupu bude monitorovaný pracovníkom redakcie.

8. Účastníci
Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu, okrem rozsahu, aký určí Usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu.

9. Chyby a poškodenia
V prípade tlačovej chyby, inej chyby alebo poškodenia informačných materiálov o tejto súťaži Usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť.

10. Ak je výherca neplnoletý
Ak je výherca neplnoletý, cenu obdrží po potvrdení výhry prostredníctvom svojho zákonného zástupcu, opatrovníka alebo splnomocneného zástupcu.

11. Odovzdanie výhier
Výhry budú odovzdané len tým účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude Usporiadateľom potvrdený. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže, je rozhodujúce rozhodnutie Usporiadateľa.

12. Daň z výhry
Ak hodnota výhry presiahne 350 Eur vrátane vykalkulovanej dane z príjmov, je výherca povinný zdaniť výhru v zmysle § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. v platnom znení ako ostatný príjem v daňovom priznaní do 31. marca nasledujúceho roku po obdržaní výhry. Usporiadateľ, ako organizátor súťaže má povinnosť v zmysle § 8 ods. 10 cit. zákona oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny (s DPH), ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady organizátora alebo poskytovateľa výhry.

13. Osobné údaje
Účastník zapojením sa do tejto súťaže „Rýchly nákup“, ktorá sa uskutoční v predajniach označených ochrannou známkou COOP Jednota v období od 1.1. – 31.12.2016, dáva jej Usporiadateľovi v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov uvedených na súťažnom žrebe pre potreby tejto súťaže (predovšetkým evidencia víťazov súťaže - z hľadiska ich zaevidovania na účely účtovníctva z dôvodu úhrady výhry, pre účely poštového styku so súťažiacim a evidencie týchto údajov, a to na dobu určitú do 31.12.2018. Súčasne v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách dáva súťažiaci Usporiadateľovi súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu uvedené na tomto žrebe na účely priameho marketingu. Oba súhlasy môže súťažiaci kedykoľvek odvolať písomne na adresu sídla Usporiadateľa. Súťažiaci zároveň prehlasuje, že je oboznámený so skutočnosťami uvedenými v § 15 zákona č. 122/2013. Ak je súťažiaci neplnoletý, súhlas na spracovanie jeho osobných údajov uvedených na súťažnom žrebe na účely tejto súťaže podľa vyššie uvedeného dáva jeho zákonný zástupca svojím podpisom na súťažnom žrebe s uvedením svojho mena a priezviska.

14. Umiestnenie pravidiel
Tieto oficiálne pravidlá súťaže sú uverejnené na www.coop.sk. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.


VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...